WebQuest

 
  1. ORIXEN DA WEBQUEST

En internet, circula gran cantidade de información. A menudo, non sabemos distinguir se esa información é veraz ou non: as páxinas web carecen de autoría, data de actualización ou fundamentos teórico reseñables. Isto fai da rede un recurso deficitario para o ámbito educativo.

Para solventar este problema nacen as Webquest en 1995 da man de Bernie Dodge. Este profesor de maxisterio da Universidade de San Diego fai que os seus alumnos busquen, recopilen e reelaboren información sobre o uso didáctico dunha aplicación informática. Tras a sesión de clase comproba que o uso da informática nas aulas cambia a forma de ensinar e que desenvolve procesos cognitivos de alto nivel nos alumnos.

De esta forma, Dodge formaliza unha estrucutra base a seguir nas Webquest: introducir a clase na situación, facer grupos, dar fontes de información relevantes, e explicar os pasos a seguir. Desde entonces nacen unha serie de proxectos ideados por profesionales da educación entre os que destacamos a webquest  "Hello Dolly" ou Searching for China de Tom March, que tamén colabora con Dodge.

    2. CONCEPTO DE WEBQUEST

Según March, "Una Webquest es una estructura de aprendizaje guiada que utiliza enlaces a recursos esenciales en la Web y una tarea auténtica para motivar la investigación por parte de los alumnos de: una pregunta central, con un final abierto; el desarrollo de su conocimiento individual y la participación en un proceso final en grupo con la intención de transformar la información recién adquirida en un conocimiento más sofisticado. Las mejores Webquests hacen esto de una forma que inspira a los alumnos a ver relaciones temáticas más enriquecedoras, facilitan la contribución al mundo real del aprendizaje y reflexionan en sus propios procesos metacognitivos". (March, 2003 en Pérez, M. 2006:234).

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

As Webquest están fundamentadas no Construccionismo. Esta, é unha teoría da aprendizaxe fundamentada por Seymour Papert que destaca a importancia da acción ou o papel activo do alumno no proceso de ensino-aprendizaxe. Nesta liña, dice que para que se de o aprendizaxe, o coñecemento debe ser construidoou reconstruído polo suxeito a través da acción

3. TIPOS DE WEBQUEST

- A CORTO PLAZO: con unha duración dunha sesión de clase (2 ou 3 horas).

- A LARGO PLAZO: con unha duración de un mes ou máis, polo que o proxecto de investigación é máis profundo.

 

   4. ESTRUCTURA 

Todas as webquest se dividen nos seguintes apartados:

WebQuest

  

 

  5. VALORACIÓN PERSONAL E PROXECCIÓN PROFESIONAL.

Unha Webquest ofrece ó estudiante unha meta a alcanzar. Por iso, non se trata de adquirir uns coñecementos que lle veñen dados; senon que consiste en que o alumno xenera o seu propio proceso de aprendizaxe mediante a investigación e reflexión dos resultados e conclusións as que chegou.

Ademáis o modelo de webquest é adaptable a tódalas materias e ó mesmo tempo, podes traballar varias materias, polo que se convirte nunha ferramenta  interdisciplinar na que se rompe a antiga concepción de encaixonar o coñecemento.

As webquest tratan temas relevantes, reales, da nosa vida cotiá, da actualidade ou de hitos históricos, ante todo  que produzan curiosidade e interese por parte dos alumnos. Así, das resposta a problemas aplicando coñecementos teóricos das distintas materias escolares. Persoalmente, opino que isto serve para mitigar a famosa pregunta que todos formulamos alguha vez en matemáticas: pero...as matrices/ os logaritmos/ as funcións..., ¿para que sirven?

Vexo as webquest como unidades didácticas interactivas das que podes exprimir todo os coñecementos que necesites para chegar a meta que son os resultados ou conclusións acadados, é dicir, a dúbida que queríamos responder. Penso que é fundamental marcar esa meta, saber PARA QUÉ se fai o que se fai, ter unha motivación ou incentivo para a mellor adquisición de coñecemento e para saber aplicalo a futuras preguntas.

Outros contidos dados en clase cos que relaciono  as webquest son: Squeak Etoys, Jclick, ferramentas multidisciplinares que motivan o alumno a aprender.

A continuación deixo aquí un video dunha entrevista a Bernie Dodge: