O e-learning

E-LEARNING: Consultando a wikipedia podemos ver que e-learning denomínase aprendizaxe electrónico á educación a distancia complementaria virtualizada a través dos novos canles electrónicos ( as novas redes de comunicación, en especial Internet), utilizando ferramentas ou aplicacións de hipertexto* como soporte dos procesos de ensinanza-aprendizaxe. É un concepto máis relacionado co semipresencial, tamén chamado b-learning, esta é unha modalidade que combina a educación a distancia e a educación presencial.

Por outro lado tamén temos a definición de Rosenberg (americano economista especializado na historia da tecnoloxía) quen a define o e-learning como o uso de tecnoloxías Internet para a entrega dun amplo rango de solucións que melloran o coñecemento e o rendemento. Está baseado en tres criterios:

  1. O e-learning traballa en rede, o que o fai capaz de ser instantaneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuído e permite compartir instrución ou información.

  2. É entregado ao usuario final a través do uso de ordenadores empregando tecnoloxía estandar de Internet.

  3. Enfócase na visión máis ampla da aprendizaxe que van máis alá dos paradígmas tradicionais de capacitación.

A continuación destacaremos as características máis salientables do e-learning:

  • Uso de soporte informático.

  • Conexión on-line a través do World Wide Web.

  • Formación flexible por parte do discente, é o propio alumnado o que organiza os seus estudos en función das súas necesidades.

  • Uso de ferramentas de hipertexto para establecer comunicaión síncrona.

  • O alumno non asiste a clases presenciais, fórmase desde a casa ou calquera outro lugar.

    As vantaxes e inconvenientes do e-learning

Un exemplo de aprendizaxe electrónico témolo na seguinte referencias:

http://aprendemas.com/curso/cursos_de_e_learning.html esta é unha páxina onde se ofertan diferentes cursos online, desde masters ata graos.

Pero eu pregúntome, ¿é realmente efectivo o e-learnig? ¿ten boa acollida na sociedade? Respondendo a estas cuestión atopei unha investigación "Valoración dos alumnos sobre o e-learning nas Univeridades analuzas" onde se solicitan as opinións aos alumnos sobre a percepción e valoración que teñen respecto as accións educativas soportadas en e-learning. Nesta investigación os alumnos perciben esta modalidade como verdadeiramente útil e interesante, posto que lle permite traballar independentemente do horaio de clase e acceder a información desde calquera lugar. E presentan como problemas que non todos teñen acceso a internet  e a necesidade de que os profesores teñen unha formación suficiente. En definitiva vese que nos resultados destacan máis os aspectos positivos de este tipo de formación que os negativos.

Dende o meu punto de vista o e-learning é unha boa ferramenta de aprendizaxe, pero penso que hai temáticas que necesitan do apoio da práctica para poder ter unha boa formación. Penso que para facer un curso on-line un ten que estar moi seguro e darlle moita dedicación, xa que ao non ter que “rendir contas” pode facer que non se poña todo o empeño ou non se lle dedique o tempo preciso. Ademais de que non é unha aprendizaxe tan personalizada e, como se dixo na clase, non son suficientos os titores que se asignan a cada formación on-line.

En definitiva creo que sí é positiva, xa que che axuda a ampliar a túa formación podendo convinala coa túa vida e con outros estudos, pero sempre e cando un sexa capaz de responsabilizarse desa aprendizaxe e non deixala de lado priorizando outras cousas.

*Hipertexto: é o nome que recibe o texto que na pantalla dun dispositivo electrónico, permite conducir a outros textos relacionados, pulsando o rato ou o teclado en certas zonas sensibles e destacadas.

 

Referencias: