Primeira sesión expositiva e obxectivos a acadar

     O desenvolvemento da primeira sesión expositiva da materia Tecnoloxía Educativa trouxo consigo unha "chuvia de ideas" onde en parella relexionábamos sobre aqueles termos ou frases relacionadas co nombre da materia. A partir disto puidemos levar a cabo unha definición ou máis que iso, achegarnos máis a entender os conceptos por un lado de "tecnoloxía" e por outro lado de "educativa".

     Os obxectivos que pretendo acadar en relación á materia de Tecnoloxía Educativa son os seguintes:

     - Coñecer as funcións da tecnoloxía no ámbito educativo.

     - Adquirir competencias que nun futuro me serán necesarias.

     - Comprender a necesidade da tecnoloxía no ámito educativo.