Pla e-Europa 2002

O outro día en outra materia estivemos comentando algúns aspectos soblre o Plan de acción e-europa 2002. Isto chamoume a atención xa que esta materia non ten nada que ver coa tecnoloxía e decidín indagar máis para saber sobre que fala ese plan e as consecuencias que pode ter para esta materia.

O obxetivo de dito plan é integrar ás persoas discapacitadas e de idade avanzada na sociedade da información e no mundo das TIC. Resalta a necesidade de que os estados membros faciliten a accesibilidade á rede e os contidos que esta nos ofrece, así como a cesión de recursos para este fin por parte dos gobernos.

Subliña a necesidade de que os contidos web secan accesibles (é dicir coñecemento aberto) e por suposto reclama unha avaliación dos avances que se están levando a cabo neste tema.

Entre as conclusións da comunicación da Comisión destaco a de que as institucións europeas e os estados membros deberán fomentar medidas de sensibilización, divulgación, educación e formación no terreo das TIC.

Isto plantexalle á educación, desde o meu punto de vista unha nova misión: proporcionarlle ós alumnos (de todas as idades e condicións físicas) unha competencia dixital óptima que lle permita, entre outras cousas, as seguintes:

  • O coñecemento da realidade dixital ( saber desenvolverse tanto no ámito persoal como no profesiónal, na nova sociedade da información)
  • Xestionar correctamente a inforrmación (ou infosticación) que nos proporciona a rede
  • Adquirir competencias á hora de comunicarse pola rede (a maneira de comunicarnos cambiou)
  • Saber traballar en equipo a traves da rede (o traballo en rede)
  • Apreder a aprender ( saber xestionar o propio aprendizaxe autónomo, coñecer e saber empregar de unha maneira óptima os recursos dixitais para este fin)

Bibliografía e webgrafía:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO de 25 de marzo de 2002 sobre el plan de acción e-Europa 2002: accesibilidad de los sitios web públicos y su contenido (2002/ C 86/ 02)

López, FJM l. Cuadernos del profesorado, 2009 Espira Reuperado de: dialnet.unirioja.es

Http://www.w3.org/TR/WCAG10/