A tecnoloxía educativa e as necesidades especiais.

Na área educativa desenrolaronse numerosos programas que axudan na ensinanza de diferentes materias como as matemáticas, a lectura, as ciencias aplicadas, métodos interactivos que fan máis sinxela a tarefa de aprender, etc. Moitos destos programas están diseñados para o apoio de persoas con necesidades especiais, tanto a nivel educativo como terapéutico.

Os nenos e nenas que presentan algunha necesidade especial deben traballala e integrala tanto na escola coma na casa, por iso as aplicacións que se están a incluír nas redes son tan beneficiosas, non limitan ás familias a hora de descargalas no seu propio teléfono. Actualmente, encontramos diferentes aplicacións cas cales se pode traballar en forma de xogos, e desenrolan certas áreas por medio do entretemento.

Ademáis dun ordenador, ao estar en formato aplicación, estos medios de aprendizaxe pódense descargar tanto nas tabletas coma nos dispositivos móbiles. Conlevan a disposicións de poder acceder á internet, pero mostran un sinxelo uso e están dirixidas e organizadas según a necesidade específica que presenta o neno ou nena. Actualmente disponse de aplicacións que traballan o autismo, síndrome de down, discapacidades auditivas, etc.

Ao mismo tempo, non podemos olvidarnos do desenrolo das habilidades sociais, as cales son fundamentais en nenos e nenas con necesidades especiais, polo que este tipo de aplicacións desen ser utilizadas como un complemento educativo e terapéutico axustado ás necesidades específicas dos nenos e nenas.

Esta observación, de utilizar ferramentaas educativas dixitais nas aulas dos centros, foi unha demanda que percibín en primeira persoa na realización do Practicum I de Pedagoxía. O meu destino foi o centro educativo da miña poboación, un instituto que conta coas ensinanzas de ESO e Bacharelato. Dentro do departamento de Orientación, asignaronme tarefas como a observación e supervisación dentro das aulas de PT (Pedagoxía Terapéutico) e AL (Audición e Linguaxe). Dentro destas aulas, donde os alumnos mostraban necesidades especiais, trastornos de comportamento, etc, a existencia de medios tecnolóxicos era fundamental. A simple utilización da pizarra electrónica supoña para nos a facilidade de mantelos atentos, e para eles relaxaba e simplificaca o proceso de aprendizaxe, facendose máis permanente neles todos aqueles conceptos tratados a traves de xogos didácticos no ordenador, visionado de vídeos na pantalla, escribir na pizarra... Cousas básicas dentro da nosa percepción pero fundamentales para eles, para o seu desenvolvemento óptimo, e para a súa mellora nas relacións sociais, porque estos procesos deben estar vinculados dentro do traballo en equipo, dos debates, e da participación en comunidade.

As competencias dixitais dentro das aulas son fundamentais para o desenrolo dos procesos de E-A, coas TIC pódese brindar información e apoio con programas educativos, comunidades virtuais, foros e canales de conservación que proporcionana servizos psicopedagóxicos, terapia, cursos de orientación, crecemento persoal e profesional do docente. É decir, otorgan axuda inmediata, comunicación dentro das aulas e acceso a información rápido para o bo tratamento da información, ademáis de que permiten extender a aprendizaxe a outras áreas como son a casa, o parque, o vecindario, e globalizar os procesos dos nenos e nenas en varios ámbitos.

Alguns dos lugares onde se poden atopar estas aplicacións son:

- Ipad Apps for Autismo (Google).

-Snapps4kid.com

-iautismo.info

A continuacións expoño un vídeo onde se fala sobre unha aplicación denominada Sígueme, a cal se pode atopar na Play Store de calquera dispositivo. A súa función é potenciar a atención e a comunicación de persoas con autismo.


Bibliografía:

Alonso, J. (2012). Apps útiles para niños con autismo. Autismo Diario. Recuperado de http://autismodiario.org/2012/02/09/apps-utiles-para-ninos-con-autismo/

 Ham, D. A. (2010). El efecto de los cursos con las TIC en el funcionamiento y bienestar social.Apertura, Revista de Innovación Educativa, 2(1).

Pardo, S. (2011). SNApps4Kids: Apps para niños con discapacidad. Dokumentalistas. Consulado 23 Junio 2016, de http://www.dokumentalistas.com/sin-categoria/snapps4kids-apps-para-ninos-con-discapacidad/

Sistach, F. (2013). Lista de apps Android para autismo y necesidades especiales. iAutism. Consultado 23 Junio 2016, de http://www.iautism.info/2011/03/25/lista-de-aplicaciones-para-android/