Nube de palabras

Na seguinte imaxe obsérvanse as palabras máis características do modelo tecnocrático, extraídas a partir da lectura duns textos na última clase interactiva.

O modelo tecnocrático caracterízase pola relación causa-efecto, sendo aquel que unicamente persegue un fin. Dito de outra forma, contempla a tecnoloxía como unha ferramenta para usar na ensinanza e na aprendizaxe, polo que é unha concepción instrumental. Desta maneira, a tecnoloxía é o medio a través do cal se conseguen uns obxectivos.

Eliximos estas palabras en relación o modelo tecnocrático debido a que pensamos que son as máis adecuadas dentro dos diferentes textos para definir ou facer referencia a este modelo.

Consideramos que as verbas elixidas fan referencia á causa-efecto, a ese único fin perseguido e a concibir a tecnoloxía como medio ou ferramenta.

 

Tecnoloxía

Medio

Ferramentas

Material

Desenvolvemento

Artefacto

Realidade física

Ensinanza

Máquinas

Técnicas

Soporte físico

Ciencias  físicas

Aplicacións

Desenvolvemento sistemático

Información

 

 Nube de palabras

 

Entrada realizada por: 

Lidia Fernández Roca

Noelia Espasandín Pazos

Nuria Danis Trillo