Formación en rede: vantaxes e inconvintes

Recuperando o dito sobre o novedoso concepto de e-learning, coido que é de especial importancia coñecer cales son as principais vantaxes e incovintes  da utilización do concepto para referirse formación en rede que, na súa maioría, veñen da man de especulacións na vez de investigación.

Vexamos entón o seguinte cadro onde se mostran pros e contras que presenta o concepto e o seu emprego, sabendo de antemán que algúns dos inconvintes expostos irán desaparecendo a medida que se vai adquirindo maior experiencia na súa utilización, e a súa presenza sex amáis usual no noso sistema educativo, namentres que outros seguirán manténdose.

 

VANTAXES

INCONVINTES

 

-          Pon a disposición dos alumnos/as un amplo volumen de información.

-          Facilita a actualización da información e dos contidos.

-          Flexibiliza a información, independentemente do espazo-tempo no cal se atopen docente e estudante.

-          Permite a deslocalización do coñecemento.

-          Facilita a autonomía do alumno/a.

-          Propicia unha información directa “xusto a tempo”

-          Ofrece ferramentas de comunicación para estudantes e profesores.

-          Favorece a formación multimedia.

-          Facilita unha formación grupal e colaborativa.

-          Favorece a interactividade en diferentes ámbitos: coa información, co profesorado e entre alumnos/as.

-          Facilita o emprego de materiais e obxectos de aprendizaxe en diferentes cursos.

-          Permite que, a actividade realizada polos estudantes, poida quedar rexistrada nos servidores.

-          Aforra custos e desprazamentos.

 

 

-          Require máis inversión de tempo por parte do profesorado.

-          Precisa unas mínimas competencias tecnolóxicas por parte do profesor e dos estudantes.

-          Require que os estudantes posúan habilidades para a aprendizaxe autónoma.

-          Require máis traballo que a formación convencional.

-          Pode diminuir a calidade da formación senón se dá a ratio profesor-alumno adecuada.

-          Atópase coa resistencia ó cambio do sistema tradicional.

-          Impón soidade e ausencia de referencias físicas.

-          Depende dunha conexión rápida a Internet.

-          Ten profesorado pouco formado.

-          Supón problemas de seguridade e autentificación por parte do alumno/a.

-          Prácticamente non existe experiencia na súa utilización.

-          Existe unha brecha dixital.

 

 

 

 

FONTE: www.uoc.edu/rusc/basespedagogicaselearning