Software Libre

O software libre é a denominación do software que respecta a liberdade dos usuarios sobre o seu produto adquirido e, por tanto, unha vez obtido pode ser usado, copiado, estudado, modificado, e redistribuído libremente. Segundo a Free Software Foundation, o software libre refírese á liberdade dos usuarios para executar, copiar, distribuír, estudar, modificar o software e distribuílo modificado.

O software libre adoita estar dispoñible gratuitamente, ou ao prezo de custo da distribución a través doutros medios; con todo non é obrigatorio que sexa así, xa que, conservando o seu carácter de libre, pode ser distribuído comercialmente ("software comercial").

Tampouco debe confundirse software libre con "software de dominio público". Este último é aquel que non require de licenza, pois os seus dereitos de explotación son para toda a humanidade, porque pertence a todos por igual. Calquera pode facer uso del, sempre con fins legais e consignando a súa autoría orixinal. Este software sería aquel cuxo autor o doa á humanidade ou cuxos dereitos de autor expiraron.

A orixe do software libre comeza case no principio da informática, cando os programadores intercambiaban libremente as súas ideas, consellos e código fonte. Pouco a pouco, isto foise reducindo segundo as empresas (e ás veces as propias universidades) poñían obstáculos neste libre intercambio de coñecementos, empregando as leis de propiedade intelectual e de patentes para isto.

A idea moderna de software libre comezou despois de que, en 1983, Richard Stallman fundase o proxecto GNU e, nos seguintes anos, fose formulando diversos conceptos ideolóxicos e filosóficos, como as catro liberdades:

liberdade para executar o programa, con calquera propósito

liberdade para estudar o seu funcionamento e adaptalo ás necesidades do usuario -para que isto se poida cumprir, debe garantirse o acceso ao código fonte do programa

liberdade para redistribuír copias do programa

e liberdade para distribuír copias da versión modificada do programa -para que isto se poida cumprir, de novo debe garantirse o acceso ao código fonte do programa

O software libre segue dúas motivacións

  • A motivación ética, herdeira da cultura hacker, e partidaria do apelativo libre, que argumenta que o software é coñecemento e debe poderse difundir sen trabas. A súa ocultación é unha actitude antisocial e a posibilidade de modificar programas é unha forma de liberdade de expresión.
  • A motivación pragmática partidaria do apelativo aberto, que argumenta vantaxes técnicas e económicas.

Á parte destas dúas grandes motivacións, a xente que traballa en software libre adoita facelo por moitas outras razóns, que van desde a diversión á mera retribución económica.

Neste mapa conceotual exponse, moi visualmente, as principais características do software libre.

Mapa conceptual do software libre

Así mesmo, existen determinadas vantaxes do software libre sobre o propietario:

  • Baixo custo de adquisición: Trátase dun software económico xa que permite un aforro de grandes cantidades na adquisición das licenzas.
  • Innovación tecnolóxica: cada usuario pode achegar os seus coñecementos e a súa experiencia e así decidir de maneira conxunta cara a onde se debe dirixir a evolución e o desenvolvemento do software.
  • Independencia do provedor: ao dispor do código fonte, garántese unha independencia do provedor que fai que cada empresa ou particular poida seguir contribuíndo ao desenvolvemento e os servizos do software.
  • Escrutinio público: isto fai que a corrección de erros e a mellora do produto leven a cabo de maneira rápida e eficaz por cada un dos usuarios que cheguen a utilizar o produto.
  • Adaptación do software: esta calidade resulta de gran utilidade para empresas e industrias específicas que necesitan un software personalizado para realizar un traballo específico.
  • Linguas: o software libre facilita en gran medida a súa tradución e localización para que usuarios de diferentes partes do mundo poidan aproveitar estes beneficios.

Comentarios