• Blogs
  • EU
  • Funcións...papeis...proceso...

Funcións...papeis...proceso...

Por EU

          Wooten y White (1989) plantean un esquema no que identifican posíbeis papeis a desempeñar polos asesores e polos mestres nas diferentes etapas que se poden considerar nun proceso de asesoramento. Igualmente, apúntanse roles que tanto asesores como mestres reciprocamente deberían manifestar.

  ESQUEMA

          Como podemos observar, os asesores deben esencialmente facilitar aprendizaxes aos mestres, demostrar condutas e comportamentos determinados a fin de que os mestres podan aprender de eles, diagnosticar e recadar información de forma obxectiva e, finalmente, en algunhas ocasións tamén se require que os asesores manifesten coñecementos técnicos que axilicen e faciliten o proceso de cambio.

          Ademais, os asesores teñen que coñecer e saber empregar os recursos organizativos de forma que se optimice ao máximo a efectividade da intervención.

 

Fonte: Innovación educativa, asesoramiento y desarrollo profesional (Araceli Estebaranz, Carlos Marcelo García)