Instituto de Evaluación Educativa.

 

O Instituto Nacional de Evaluación Educativa , coa denominación de Instituto de Evaluación Educativa, aparece citado no Título VI da Lei Orgánica 2/2006 , do 3 de maio, da Educación ( L.O.E.) que o adica á evaluación do sistema educativo e á finalidade, no ámbito e nos organismos de dita avaliación.

Este instituto é o organismo responsable da avaliación do sistema educativo no Ministerio de Educación, cultura e deporte. As funcións de éste en colaboración coas Administracións educativas son tres principalmente :

  • A coordinación das políticas de avaliación xeral do sistema educativo e a realización, en colaboración cos organismos correspondentes das Administracións educativas, das avaliacións xerais de diagnóstico.
  • A coordinación da participación do Estado español nas avaliacións internacionais, a participación na elaboración dos indicadores internacionais da educación, así como o seguimento das actuacións da Unión Europea neste ámbito, sin perxuicio das competencias da Subsecretaría en materia estadística.
  • A elaboración do Sistema Estatal de Indicadores da Educación, e a realización de investigacións e estudos de avaliación do sistema educativo e a difusión da información que ofrezan ambas actuacións.

Ademais, tamén ten outras funcións non tan importantes como as anteriores, pero que si realiza en colaboración cos organismos correspondentes que designan as Administracións Públicas :

- A elaboración de plans plurianuais de avaliación xeral do sistema educativo.

- A coordinación da participación do Estado español nas avaliacións internacionais.

- Elaboración de un Sistema Nacional de Indicadores da Educación que contribúan ao coñecemento do sistema educativo e orienten a toma de decisións das institucións educativas e de todos os sectores implicados na educación.

- Colaborar na realización das avaliacións xerais de diagnóstico, que permitan obter datos representativos tanto do alumnado como dos centros das comunidades autónomas como do conxunto do estado.

.

http://www.mecd.gob.es/inee

http://www.mecd.gob.es/inee/acerca