Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa LOMCE

A LOMCE, como non podía ser doutro xeito pretende mellorar a calidade educativa así como os resultados  educativos de España cara Europa. 

Con este anteproxecto de Lei son numerosos os cambios educativos que ven a luz. 

Primeiramente preténdense implantar probas de avaliación a nivel nacional ó igual que tamén se poñen de manifesto cambios significativos nas diferentes etapas educativas. 

 

Así, os principais aspectos claves identificados son os seguintes:

- Na ensinanza primaria, realízase a supresión de ciclos por cursos. 

- En terceiro curso de educación primaira rfarase unha proba de avaliación final, realizada por unha persoa allea ó centro, é dicir, que será unha persoa totalmente externa ó centro quen  será a encargada de realizala, cuestión que se fai debido as malas puntuacións que normalmente acada España nos informes internacionais. 

- En sexto curso de primaria tamén se realizará unha avaliación, xa a nivel interno do centro. 

- A educación secundaria obrigatoria, reectructúrase en función dos resultados acadados. 

- No bacharelato, haberá que superar unha proba final porque non bastará simplemente con promocionar de curso. 

- Coa LOMCE, pasará o Consello Escolar pasará a constituíse como órgano consultivo e non decisional como se contemplaba na LOE. 

 

Como consecuencia directa disto, suprímense as competencias e capacidades deste órgano que, coa nova lei, pasarán a ser competencia do director/a do centro, o que supón un aumento das competencias da dirección. 

 

Outra consecuencia disto é que existe unha perda de autonomía e decisión dos pais e docentes no Consello Escolar, ó ser considerado agora só como órgano de consulta e xa non de decisión.

 

- Outra cuestión reseñable da LOMCE é que a formación dos directores agora está nas mans do Ministerio de Educación, feito que na LOE non se contemplaba. 

Ademais a LOMCE recolle un artigo específico (artigo 122 ) sobre as TIC que a LOE non contempla, fundamentando que as TIC servirán como recurso de apoio ás áreas non superadas á vez que serán empregadas como ferramentas complementarias para os procesos de ensino-aprendizaxe. 

 

Nembargante, unha cuestión que chamou enormemente a miña atención é o feito de que a LOMCE non contempla ningún tipo de referencia ó profesorado, nin a súa formación, polo tanto, enténdese que non existen referencias porque non se vai realizar cambio ningún cambio respecto da LOE. 

 

Agora ben, isto é claramente contradictorio. Entendo que se se vai producir un cambio de lei, deben contemplarse tódolos axentes implicados, entón porque non existe referencia algunha ó profesorado na LOMCE?

Ademais, os docentes son as principais víctimas dos grandes recortes en educación que actualmente vimos padecendo en España e coido que deben terse en conta e contar coa súa opinión para levar a cabo tal reforma na educación.

Os profesores sofren un enorme desgaste por mor dos recortes en educación que tanto afectan ó sistema educativo. 

TAMARA REY