Experiencia sobre a integración da tecnoloxía na aula.

Unha vez rematada a actividade realizada o día 24 de abril chega o momento de realizar un análise sobre a mesma expoñendo aqueles datos máis relevantes respondendo a unha seríe de cuestións que foron marcadas pola propia profesora no desenvolvemento da sesión.

1. Titulo do documento: As novas tecnoloxías nas aulas de ELE: blogs  de grupo como ferramentas de aprendizaxe cooperativo.

2. Donde foi atopado: logo de indagar e atopar varias experiencias a traves de metabuscadores como yippy, as cales carecian de bibliografía, decidín meterme na páxina do Ministerio de Educación, Cultura e deporte. Unha vez alí e axudado do buscador que a propia páxina ten cheguei ao documento, o cal elexín tendo en conta  Asimilitude que ten co que nos mesmos estamos a realizar para a materia de Tecnoloxía educativa. No proxecto elexido tamén se leva a cabo a creación dun blog para evaluar ao alumnado.

3.Autor de referencia: A autora do documento é Pilar Concheiro Coello, profesora de lingua en dúas universidades de Reykjavik ( Islandia). Pilar foi licenciada en filoloxía iglesa pola USC.

4. Ano de referencia: 2011 posto que foi o ano no que foi realizado o proxecto.

5. Duración da experiencia: Deducese que esta durou todo un curso académico, posto que en ningún lugar se fala do tema, si alude a que se realizou como método de avaliación para o estudo do español polo que entendemos que se realizaria durante un curso ou cuatrimestre.

6. Contexto xeografico: A experiencia foi realizada en Islandia, considerada como un espazo aislado donde as posibilidades de practicar unha lingua a través dos outros é limitada o que contribue a xeración dunha situación complicada á hora de prácticar un idioma.

7. Tipo de tecnoloxía:  Uso de blogs como ferramente e espazo dixital que fomenta o aprendizaxe colaborativo e a interacción no uso do español como lingua estranxeira.

8. Función que tivo a tecnoloxía no contexto en concreto: nesta experiencia a tecnoloxía é unha ferramenta pedagóxica que fai máis efectivo o proceso de aprendizaxe. Aumenta a motivación dos estudantes. O estudo e a posta en práctica dunha lingua implican interación e comunicación. Se os estudantes usan as redes sociais e outras tecnoloxías con esa finalidade o feito de incorporalas ao contexto educativo como ferramentas didacticas pode ter implicacións positivas en canto a actitude dos almnos hacia o material didáctico empregado en clase.

9. Evaluación por parte dos suxeitos: Estes admitiron sentirse máis motivados hacia o estudo do español, ademáis a interación favorecida pola aplicación desta ferramenta ao longo do curso, influiu de xeito positivo no seu aprendizaxe. Por outra banda, os estudantes admitiron esforzarse máis á hora de ter que escribir ante os demais.

10. Como evaluas ti a experiencia: En canto a evaluación que realizo eu do proxecto podo dicir que é positiva. Non obstante considero que a práctica da lingua queda un pouco olvidada ao ser a maior parte do traballo de xeito escrito a través do blog. Ben é certo que nas sesións de aula levanse cabo debates, lecturas, conversacións pero considero que debería existir máis tempo para a práctica da lingua fora da aula, pois considero que este é un factor importante no aprendizaxe de calquera idioma.

11. Bibliografía

Blanco, S. (2005). Los weblogs como herramienta didáctica en el seno de una

asignatura curricular. En López García G. (ed.). El ecosistema digital: modelos

de comunicación, nuevos medios y público en Internet. Valencia: Servei de

Publicacions de la Universitát de Valéncia, 151-166.

Burgess,J. (2006). Blogging to learn, learning to Blog. En A. Bruns & J. Jacobs(eds.).

Uses of Blogs. New York : Peter Lang, 105 – 114.

Campbell, A.P. (2003). “Weblogs for use with ESL classes.” The Internet TESL

Journal, IX(2).

Cross, J. (2007). Informal learning: rediscovering the natural pathways that inspire

innovation and performance. San Francisco: Pfeiffer.

De Almeida Soares, D. (2008). Understanding class blogs as a tool for language

development. Language Teaching Research 12:517.

Farmer, J. & Barlett-Bragg A. (2005). “Blogs @anywhere: high fidelity online

communication.” En H.Goss, Balance, fidelity, mobility: maintaining the

momentum? Proceedings of 22nd Annual Conference of ascelite. Brisbane:

Teaching and Learning Suportting Services, QUT. 7-204.

Hall, H. & Davison, B. (2007). “Social software as support in hybrid learning

environments: the value of the blog as a tool for reflective learning and peer

support.” Library and Information Science Research, Vol 29, no. 2, pp 163-187.

Kumar, S. (2009). Perceptions of the usefulness of Web 2.0 in higher education:

Survey Development. Gainesville: University of Florida.Blanco, S. (2005). Los weblogs como herramienta didáctica en el seno de una

asignatura curricular. En López García G. (ed.). El ecosistema digital: modelos

de comunicación, nuevos medios y público en Internet. Valencia: Servei de

Publicacions de la Universitát de Valéncia, 151-166.

Burgess,J. (2006). Blogging to learn, learning to Blog. En A. Bruns & J. Jacobs(eds.).

Uses of Blogs. New York : Peter Lang, 105 – 114.

Campbell, A.P. (2003). “Weblogs for use with ESL classes.” The Internet TESL

Journal, IX(2).

Cross, J. (2007). Informal learning: rediscovering the natural pathways that inspire

innovation and performance. San Francisco: Pfeiffer.

De Almeida Soares, D. (2008). Understanding class blogs as a tool for language

development. Language Teaching Research 12:517.

Farmer, J. & Barlett-Bragg A. (2005). “Blogs @anywhere: high fidelity online

communication.” En H.Goss, Balance, fidelity, mobility: maintaining the

momentum? Proceedings of 22nd Annual Conference of ascelite. Brisbane:

Teaching and Learning Suportting Services, QUT. 7-204.

Hall, H. & Davison, B. (2007). “Social software as support in hybrid learning

environments: the value of the blog as a tool for reflective learning and peer

support.” Library and Information Science Research, Vol 29, no. 2, pp 163-187.

Kumar, S. (2009). Perceptions of the usefulness of Web 2.0 in higher education:

Survey Development. Gainesville: University of Florida.

A continuación facilitase o documento pdf. que conten o proxecto levado a cabo:

Experiencia en integración de tecnoloxía na aula.