Alba Senande Fernández

Son unha persoa con moitas virtudes (alegre, traballadora,...) pero tamén con moitos defectos (cabezota, perfeccionista,...) que me fan ser o que son

Diario de clase

As dúas sesións de clase poden diferenciarse claramente. Na primeira delas, estivemos falando do que aprendemos sobre o debate establecido en clase a semana pasada e que se centrou en:

- Reforzamento da idea de que os modelos de asesoramento non son puros senón que deben estar interrelacionados co fin de adecuarse ao contexto, pois poden servir características dun e doutro totalmente diferentes.

- Reforzamento da idea da colaboración por parte de toda a comunidade educativa co fin de levar a cabo comunidades de aprendizaxe, as cales son consideradas por algúns autores como a mellor forma de levar a cabo unha escola.

- A importancia da sensibilidade do contexto á hora de levar a cabo os programas, xa que existen momentos en que son máis ou menos adecuados levalos a cabo.

- Concreción sobre a diferenza do binomio: equidade e igualdade. Normalmente, utilízanse ambos termos como sinónimos, aínda que realmente non o son pois a equidade debe entenderse como diversidade e a igualdade como inclusión.

- Un programa debe ser sostible, é dicir, eficaz, que perdure e que consiga os obxectivos que se propón. Para que se consiga isto, é necesario que as persoas adquiran todos os aspectos ensinados e os poñan en práctica, por tanto, non se debe quedar nunha actuación puntual senón que perdure no tempo e en diversos contextos, se é o caso.

- O significado que lle atribúe Domingo ao termo democracia: que participen todos os axentes da comunidade educativa.

- A importancia do termo “empowerment”, o cal se refire a facer máis competente ao docente, aínda que isto non quere dicir que non o sexa senón que noutros ámbitos diferentes.

A segunda sesión de clase, centrouse en contestar unha serie de preguntas claves:

1. ¿Qué actuacións poden ser concibidas como asesoramento curricular?¿Cales observastes ou experimentastes?

Nesta pregunta, decateime que existen moitas situacións, máis das que nun principio pensaba debido a que nunca observara nin experimentara ningunha aínda que sabía da existencia dalgunha.

Algúns exemplos que saíron en clase foron: asesorar nunha ACI, asesorar aos docentes como ensinar técnicas de estudio, asesorar para realizar os cambios oportunos en elementos non prescriptivos e axudar na creación dos documentos do centro educativo.

2. ¿Qué saberes sobre o currículum deberían posuír os asesores psicopedagóxicos?

Primeiramente, deben sabes aspectos básicos do currículum como son as fontes das que bebe, os elementos que debe incorporar, unha redacción correcta deste, pero tamén ter a idea e entendelo como un elemento de mellora e innovación co fin de que o entenda para mellorar a educación e chegar a unha educación de calidade. Por elo, o currículum entendido por Zabalza (1992) como “el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, actividades que se consideran importantes trabajar en la escuela año tras año y la razón de cada una de las opciones” é un documento moi importante para reformar e superar a actual crise escolar na cal predomina o abandono escolar, o fracaso escolar, o baixo nivel educativo con respecto ao resto dos países e que se pode mostrar nos malos resultados no informe PISA,...

Continuando coa pregunta, un asesor psicopedagóxico tamén debe coñecer a lexislación vixente e os curriculas oficiais co fin de ter un marco legal sobre o que amparar toda a súa práctica, unha concepción histórica do currículum, o coñecemento do currículum oculto, ausente, nulo,… pois inflúen de gran maneira; e o coñecemento dos diferentes documentos do centro, así como os diversos plans: ACI, PAT, PAPEA, POAP,…

3. ¿Cómo poden asesorar curricularmente quen non son especialistas nun ámbito disciplinar?

Esta pregunta non dou tempo a ser contestada.

 

BIBLIOGRAFÍA: Zabalza, M.A. (1992). Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea.