Ensinar na sociedade do coñecemento

             A continuación realizo unha reflexión sobre o capítulo 1 do libro de Hargreaves, A. (2003) “Enseñar para la sociedad del conocimiento: educar para la creatividad” o cal foi comentado nunha das pasadas clases de Formación e Desenvolvemento do Profesorado. Opto por recoller este comentario no blog porque realmente é un texto de interés, xa que nos ofrece unha visión da labor docente dentro da chamada “sociedade do coñecemento” á vez que establece os retos e desafíos que esta sociedade lle plantexa á educación.

            O autor comeza o artigo expoñendo que a ensinanza é unha profesión paradóxica. E recólleo da seguinte maneira:

             “Se espera de los docentes, más que de cualquiera otra profesión, que construyan comunidades de aprendizaje, que creen la sociedad del conocimiento y que desarrollen las capacidades para la innovación, la flexibilidad y el compromiso con el cambio que son esenciales para la prosperidad económica. “

            “Al mismo tiempo, se espera de los docentes que mitiguen y contrarresten muchos de los inmensos problemas que crean las sociedades del conocimiento, tales como un consumismo excesivo, una pérdida del sentido de comunidad y la ampliación de las brechas entre ricos y pobres. En cierto modo, los docentes deben apañárselas para alcanzar a la vez estos objetivos, aparentemente contradictorios”.

            Ante estas ideas que expresa o autor, os docentes quedan nunha situación comprometida xa que por un lado, espérase deles que actúen como os motores de cambio, polo tanto, os motores da sociedade do coñecemento, sen embargo, tamén deben contrarrestar os posibles problemas ou dificultades que esta sociedade poida conlevar. Sen dúbida, como ben afirma Hargreaves, son dous obxectivos que a simple vista amósanse como contraditorios.

            Por outra parte, César Coll (2010) presenta a idea de que na actualidade, a nosa sociedade, é máis esixente cos docentes:

            “Lo que se espera y se exige hoy de las instituciones de educación formal y escolar es también distinto de lo que se esperaba y se exigía en épocas anteriores. Para decirlo en pocas palabras, las expectativas y exigencias dirigidas a las instituciones de educación formal son hoy muy superiores y bastante más confusas y contradictorias que en el pasado. Nunca se ha esperado y exigido tanto de las escuelas y de los institutos, y por extensión de los profesionales que trabajan en esas instituciones, como se espera y se exige ahora; nunca antes la diversidad e heterogeneidad de las expectativas y exigencias planteadas por los diferentes sectores y grupos sociales había alcanzado el nivel que tiene en la actualidad”.

            Á par do incremento as esixencias no seu traballo por parte da sociedade o seu prestixio tamén se ve afectado negativamente. De feito, esta desconsideración está provocando moito malestar entre os docentes. Como ben recolle Hargreaves co nome de “crisis de proporciones perturbadoras:

            “La mismísima profesión de la que se dice que tiene una importancia vital para la economía del conocimiento ha sido desvalorizada por muchos grupos, cada vez más personas la quieren abandonar, cada vez menos personas quieren pasar a formar parte de ella, y muy pocos están interesados en liderarla”.

            En relación con este tema expón Marcelo, C. (2001) “La profesión docente ha ido arrastrando a lo largo su historia un déficit de consideración social, basado, según algunos en las características específicas de las condiciones de trabajo que la asemejan más a ocupaciones que a «verdaderas» profesiones como la Medicina o el Derecho. Se ha querido comparar sistemáticamente a la docencia con estas otras profesiones para ver si cumple las condiciones de «un conjunto de individuos que aplican un conocimiento científico avanzado para proporcionar un servicio a los clientes y se agrupan juntos mediante la pertenencia a un cuerpo profesional que asume la responsabilidad de controlar los promedios profesionales, y que les confiere beneficios y puede imponer sanciones a los miembros» (Tomlinson, 1996). Y evidentemente, como Hoyle y John (1995) mostraban, la profesión docente, por sus especiales características, no cumple con estos estrictos y clasistas criterios”.

            Cabe dicir que este malestar docente non ven unicamente motivado polo desprestixio social, senón tamén polas pésimas condicións de traballo nas que se está vendo envolto. Sen ir máis lonxe, quero destacar dous temas xa comentados en entradas anteriores do portafolios como son: a Marea Verde de Baleares e a comparación entre a LOE e a LOMCE.

            Nelas saen á palestra o tema do despido de profesores, os traslados dos interinos, aumento de ratio alumno/profesor, aumento no número de horas lectivas, baixos salarios, contratos para materias que non están formados especificamente, e moitos problemas máis que fan que aumente o seu descontento.

            Todo isto vai a influír na súa maneira de actuar, e como recolle Hargreaves, os docentes atópanse, encerrados nun triángulo de intereses como se expresa na seguinte figura:

                               triángulo de intereses

Fonte: elaboración propia a partir do texto de Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento: educar para la creatividad.

 

  • Ser catalizadores da sociedade do coñecemento. O docente será quen de “provocarían unha reacción” para lograr o cambio e as melloras.
  • Ser contrapuntos da sociedade do coñecemento no que respecta ás ameazas á inclusión, seguridade e a vida pública. Traballar pola xustiza, ser máis críticos, etc.
  • Ser vítimas da sociedade do coñecemento, escondéndose e queixándose da situación e sen facer nada para cambiala.

 

              Con relación ó anterior recollo en forma de cadro as ideas comentadas sobre as funcións que engloba ser catalizador, ser contrapunto e ser vítima, para que sexan máis visibles.

                          cadro-resumo: catalizador, contrapunto, vítima

Fonte: elaboración propia a partir do texto de Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento: educar para la creatividad.

            Polo tanto, os profesores sempre están no punto de mira. Ó igual ca todos nós, este colectivo tamén sofre os cambios que están acontecendo na sociedade na que vivimos e deben prepararse para traballar nun ambiente imprevisible e cambiante. Deste xeito, e sobre todo pola súa profesión, deben optar por actuar dunha maneira ou doutra ante estes cambios. Que poden facer? Deben asumir responsabilidades e plantarlles cara ós retos ou ben se posicionan como meras vítimas do que está acontecendo?

            Está claro que o máis sinxelo sería que optasen por ser vítimas pero isto non é o que se espera deles. Sabemos que son un piar fundamental, xa que a educación é o medio para lograr un cambio social. Sen embargo, é preciso que este colectivo conte cunhas capacidades necesarias para que esta transformación sexa posible, e isto implícalle a moitos docentes aprender a ensinar de distinta maneira a como a eles lles ensinaron cando eran alumnos. Trataríase de que “Los docentes de la sociedad del conocimiento deben, por lo tanto, desarrollar y ser ayudados a desarrollar capacidades para correr riesgos, manejar el cambio, e iniciar pesquisas cuando se les plantean de forma repetida nuevas demandas y nuevos problemas. No hay creatividad sin riesgo”.

            Aparece agora o concepto de creatividade, un termo que persoalmente penso que é de gran relevancia na sociedade actual. De feito, no texto de Hargreaves, exponse a idea da ”brecha de creatividade” polo que Homer-Dixon defende a súa importancia na sociedade do coñecemento. El define creatividade como:

            “Ideas que pueden aplicarse para resolver problemas prácticos, técnicos y sociales, como los problemas que nacen de la contaminación de las aguas, la erosión de los terrenos de cultivo y otros parecidos. La creatividad incluye no sólo nuevas ideas reales -lo que a menudo llamamos <>- sino también ideas que a pesar de no ser completamente nuevas sean sin embargo útiles”.

            O seguinte vídeo titulado “El sistema educativo es anacrónico”  resume como foron aparecendo as escolas, e da conta da evolución dun sistema educativo baseado na repetición e memorización no cal os profesores só eran meros transmisores de coñecementos ás necesidades de adaptar á escola á sociedade da información. Como ben se din en frases como:

            “Hemos pasado de una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad cuyo motor son las ideas y la creatividad.

            A creatividade é un elemento de moito valor e debería ser máis explotado. Cada un de nos ten un xeito diferente de ver as cousas e se se logra que se exprese o que se sente, e o comparta cos demais, isto posibilitará un enriquecemento mutuo.

 

                       

 

            Para concluír expoño unha idea que se plasma no vídeo, e que comparto, xa que opino que necesitamos que os docentes sexan os guías deste proceso de transformación e axuden ós rapaces a descubrir e exercitar as súas capacidades e que estas, á súa vez, lles permitan desenvolverse na sociedade do coñecemento.

            “Necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional, una atención personalizada que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía y el talento”.

 

Webgrafía

          Coll, C. (2010). Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y encruzijadas. Pensamiento Iberoamericano, 7, 47-66. Consultado el 03 de novembro de 2013 de

http://www.psyed.edu.es/prodGrintie/articulos/CC_2010_PensamientoIberoamericano.pdf

         Hargreaves, A. (2003). “Enseñar en la sociedad del conocimiento”. Capítulo 1: Enseñar para la sociedad del conocimiento: educar para la creatividad. p.p. 19-42. Ed. Octaedro, España.

         Marcelo, C. (2001). Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento. Revista Complutense de Educación,  12 (2), 539-593.  Recuperado o 31 de novembro de 2013 de

 http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED0101220531A/16749Revista

  

Consultado o  01 de novembro de 2013.