Práctica 3 : LOE vs LOMCE

Autoría : Marta Paz Mouriño / Beatriz López Muñiz

Para afondar no tema da formación do profesorado tanto la LOE como na LOMCE cómpre comezar dicindo cales son os aspectos básicos de cada unha delas. No caso da LOE foi aprovada o 3 de maio do 2006 e continua a ser a lei organica que regula as ensinanzas educativas en España.

O seu obxectivo principal é adecuar a regulación legal da educación non universitaria á realidade actual española baixo os principios de calidade educativa para o alumnado, equidade que garanta a igualdade e a transmisión de valores.

No tocante a LOMCE, tamen coñecida como Ley Wert, é unha proposta de Reforma da LOE e da LOGSE que foi presentada o 17 de maio de 2013 polo ministro de Educación, Cultura e deporte do goberno popular ( José Ignacio Wert). Cómpre dicir que aa LOMCE foi aprobada no Congreso tan só cos votos do PP e coa oposición do PSOE,CIU, Esquerda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís, Geroa Bai e coa abstención de Foro de Asturias e UPN. Esta lei superou 11 enmendas a totalidade e só introdució 36 das 700 enmendas parciais presentadas pola oposición.

LOE vs LOMCE

Para comenzar este análise destacamos algunhas frases extraidas das diferentes leis, nas cales podemos apreciar claramente a diferenza na concepción que teñen de educación e sobre o papel que esta xoga na sociedade. No caso da LOMCE o concepto de educación xira en torno a mellora do benestar económico mentras que no caso da LOE o termo educación toma un sentido máis pedagóxico centrandose en aspectos como calidade, equidade e igualdade.

Polo que a LOMCE se refire:

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país; el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor”

El nivel educativo determina, en gran manera, las metas y expectativas de la trayectoria vital, tanto en lo profesional como en lo personal “


En canto a LOE:

La educación para la prevención de conflictos ypara la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social."

Tres son los principios fundamentales que presiden esta Ley. El primero consiste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo.”

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas.”

 

De xeito xeral podemos dicir que entre ambas leis existen claras diferenzas entre as cales mencionamos:

LOE:

 • Atención á diversidade para conseguir o éxito escolar de todos e conciliar a calidade da educación coa equidade do seu reparto.

 • Propón un Sistema Educativo flexible que facilite unha aprendizaxe ao longo da vida basado no principio dunha educación común con atención á diversidade e con conexións entre distintos tipos de ensinanza e formacións.

  Modelo de tronco único cunha diversidade de vías internas de valor equivalente.

 • Función social da educación, subraia os principios de equidade, inclusión e cohesión social.

 

LOMCE:

 • Afirma que a natureza do talento difere dun estudiante a outro, polo que é misión do Sistema Educativo recoñecer ditos talentos e potencialos.

 • Estructura educativa en abanico con opcións progresivamente diverxentes hacia as que se canaliza o alumnado en función da súa fortaleza e aspiracións.

  Modelo ramificado que separa aos alumnos mediante un sistema de probas externas en vías cada vez máis diferenciadas e dificilmente reversibles.

 • Enfatiza a competitividade , a movilidade social, a integración e a empregabilidade, sen mencionar sequera, a equidade.

No tocante ao profesorado :

 

Podemos dicir que no caso da LOE o profesorado toma un papel importante ao longo de toda a lei a diferenza da LOMCE. Ademáis na LOE ten un apartado específico, concretamente no título III, neste sentido podemos dicir que se lle adica un capítulo as súas funcións, ao seu papel nos distintos periodos de ensinanza – aprendizaxe (educación infantil, educación primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas). No capítulo III do mesmo título, fálase sobre a súa formación e finalmente no capítulo IV abordase o tema do seu recoñecemento, apoio e valoración.

En definitiva :


La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.”

 

 EN PALABRAS DA PROPIA LEI:

 

Artigo 91. funcións do profesorado:

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.

 c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

 d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

 e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

 f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

 g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.

 h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.

 i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.

 j) La participación en la actividad general del centro.

 k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.

 l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

 

Artículo 102. Formación permanente.


La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros."

 Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en este ámbito. Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigación e innovación” 

Artículo 104. Reconocimiento y apoyo al profesorado.

Las Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto

 acordes con la importancia social de su tarea”


El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales correspondientes.”

 

Artículo 106. Evaluación de la función pública docente.

A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado.”


No caso da LOMCE a figura do profesorado toma un papel menos activo e importante. A consideración que a LOMCE ten do profesor é de meros executores para un fin concreto. ademáis manifesta un desprezo pola labor docente, posibilitando que a dirección seleccione ao profesorado o que supón un claro ataque ás especialidades e a adscripción dunha praza.

LOE vs LOMCE

 • Suprime as áreas e asignaturas necesarias para o desenvolvemento da persoa tales como tecnoloxía, ciencias do mundo contemporaneo, cultura clásica, Educación para a cidadanía. Non obstante manteñense as clases de relixión católica. 
 • Desconfía da capacidade evaluadora do profesorado, multiplica as probas externas co obxectivo de controlar a labor docente. Estableceranse evaluacións externas en 6º de primaria, 3º da ESO, 4º da ESO e finais de Bacharelato.
 • Da potestada as direccións para elexir ao profesorado e nomear as plantillas

Artigo 121:
El director del centro dispondrá de autonomía para adaptar los recursos humanos a las  necesidades derivadas de los mismos. A tal efecto, dispondrá de las siguientes facultades…:
a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal  funcionario, así como para ocupación de puestos en interinidad, en cuyo caso podrá  rechazar la incorporación de personal procedente de las listas centralizadas 

b) Cuando exista vacante y financiación adecuada y suficiente, proponer de forma motivada el nombramiento de profesores…

 • Suprime especialidades ao posibilitar que se obligue a dar clase en especialidades distintos á plaza da que sexa titular:


“Nueva  disposición  transitoria  […]  las  Administraciones  educativas,  por  necesidades  de  servicio o funcionales, puedan asignar el desempeño de funciones en una etapa o, en su caso, 
enseñanzas  distintas  de  las  asignadas  a  su  cuerpo  con  carácter  general,  al  personal 
funcionario. "


Ademáis permite o translado forzoso do persoal docente:

“Nueva  disposición  transitoria  […]  las  Administraciones  educativas  podrán  trasladar  al 
personal funcionario a centros educativos distintos al de su destino, de manera motivada y 
respetando sus retribuciones y condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la 
adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. "

 

 • Impón a competencia entre os centros e os profesionais ao publicar os resultados das evaluacións externas.

No artigo 140 da LOE indícase que os resultados da evaluacións externas no pueden ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para  establecer clasificaciones de los centros.  Pola contra no artígo 147 da LOMCE aparece: En concreto, se publicarán los resultados de los centros educativos según indicadores educativos comunes para todos los centros educativos españoles.

De todo o dito anteriormente podemos dar razons para dicir non a LOMCE:

1. Lei anti- educación

2. Lei autoritaria

3. Lei que desconfia do profesorado

4. Lei recentralizadora

5. Lei destinada a mellorar os resultados de PISA

6. Leis sexista e clasista

7. Lei conservadora e partidista

8. Leis sin xustificación 

A modo de conclusión mostramos este video no cal se establecen claramente cales son as ideas principais do que vai ser a futura lei educativa.

 

 

E ti, que mundo queres?

 


Webgrafía:

http://www.redeseducacion.net/articulos/Materiales/Lomce/COMPARACI%C3%93N%20LOE%20LOMCE%20DIFERENCIAS.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Orgánica_para_la_Mejora_de_la_Calidad_Educativa#Los_cambios_que_introduce_la_LOMCE_en_el_sistema_educativo

recuperado o día 30 de novembro.

https://www.yoestudieenlapublica.org/descargas/16articulo12RazonesLeyLOMCE.pdf