• Blogs
  • REBECA
  • Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf

Neste enlace podedes atopar a Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, unha lei que foi aprobada fai tan só uns días e que penso que debemos ter moi conta na nosa labor como psicopedagogos/as á hora de traballar no ámbito da educación especial.

En dito decreto, sinálanse os principios sobre os que se asenta esta lei e faise eco da igualdade de oportunidades, o dereito a educación...

Creo que para elaborar as Adaptacións Curriculares debemos ter presente este documento e o seu apartado sobre necesidades educativas.