Atención á Diversidade

O sistema educativo ten o deber de atender á diversidade do alumnado de forma que responda ás necesidades e características de todos e cada un dos alumnos. Neste liña, considerei necesario indagar sobre os diferentes niveis de concreción curricular, centrándome principalmente nas ACIs (Adaptacións Curriculares Individualizadas) e no papel que desempeña o Departamento de Orientación na súa elaboración. Ademais, ó longo do documento faise referencia a situación da atención á diversidade na  LOMCE (Lei Orgánica para a  Mellora da Calidade Educativa).

A continuación subo un arquivo no que se recollen estas diferentes temáticas.