Tecnoloxías da Información e Comunicación

As novas tecnoloxías da información e comunicación coñecidas como TIC, son aquelas ferramentas computacionais e que procesan, almacenan, desenvolven e comparten todo tipo de información multimedia.

As competencias dixitais ou e-skills xurden enton e definense como dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e así transformala en coñecemento.

As competencias dixitais son a capacidade de usar o coñecemento e as destrezas relacionadas co desenvolvemento de elementos e procesos; facendo uso de estas (coñecemento, habilidades e aptitudes) que permitan utilizar de maneira eficiente os instrumentos e recursos tecnoloxicos.