CFR LUGO

Por Maria
http://www.edu.xunta.es/centros/cfrlugo/

CFR LUGO

Os CFRs (Centros de Formación e Recursos) son institucións dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria encargadas da formación permanente do profesorado nos niveis non universitarios.

O Centro de Formación e Recursos de Lugo (CFR Lugo), ten como principais funcións:

 1. Detectar e recoller as necesidades e demandas de formación nos centros educativos do seu ámbito de actuación e propoñer iniciativas e accións for­mativas que as satisfagan.
 2. Deseñar e desenvolver o plan de formación do profesorado do seu ámbito.
 3. Promover accións de formación do profesorado nos centros, encamiñadas a impulsar a investigación educativa, fomentando e apoiando a participación do profesorado en seminarios permanentes, grupos de traballo, proxectos de formación en centros ou calquera outra modalidade de formación.
 4. Promover a innovación e as actividades de inter­cambio, debate e difusión de experiencias educativas entre o profesorado.
 5. Promover a elaboración de materiais didácticos e de apoio á acción educativa.
 6. Participar en actividades de dinamización social e cultural en colaboración cos centros educativos do seu ámbito de actuación.
 7. Proporcionar ao profesorado do seu ámbito terri­torial un servizo de documentación, elaboración e difusión de material didáctico, así como o acceso ao uso dos recursos pedagóxicos e dos fondos das súas bibliotecas e mediatecas.
 8. Promover accións de formación orientadas á normalización lingüística.
 9. Colaborar con outras institucións en accións relativas á formación permanente e á innovación educativa.
 10. Calquera outra que a Administración educativa lle encomende en relación cos obxectivos propios do centro. 
 11. Participar nos estudos e nas accións de ava­liación relativos á formación permanente do pro­fesorado.