CFR CORUÑA

Por Maria
http://www.edu.xunta.es/centros/cfrcoruna/

CFR DE A CORUÑA

O Centro de Formación e Recursos da Coruña, ten como principais funcións:

 1. Detectar e recoller as necesidades e demandas de formación nos centros educativos
  do seu ámbito de actuación e propoñer iniciativas e accións formativas que as satisfagan.
 2. Xestionar e executar as accións formativas que integran os plans anuais de formación
  do seu ámbito e colaborar, se é o caso, nas accións de formación a distancia.
 3. Promover accións de formación do profesorado nos centros, encamiñadas a impulsar
  a investigación educativa, fomentando e apoiando a participación do profesorado en seminarios permanentes, grupos de traballo, proxectos de formación en centros ou calquera
  outra modalidade de formación.
 4. Fomentar a innovación e as actividades de intercambio, debate e difusión de experiencias
  educativas entre o profesorado.
 5. Promover a elaboración e difusión de materiais didácticos e de apoio á acción educativa.
 6. Proporcionar ao profesorado do seu ámbito territorial un servizo de documentación,
  elaboración e difusión de material didáctico, así como o acceso ao uso dos recursos pedagóxicos
  e dos fondos das súas bibliotecas e mediatecas.
 7. Calquera outra que a administración educativa lle encomende en relación cos obxectivos
  propios do centro.