Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Revista de Currículum e Formación do Profesorado

http://www.ugr.es/~recfpro/

Revista científica publicada cuadrimestralmente polo grupo de investigación FORCE da Universidade de Granada dende o 1997.