CFR de Ferrol.

http://www.edu.xunta.es/web/cfrferrol/

Órganos que ten como obxectivos a formación permanente do profesorado que imparte ensinanzas non universitarias, o intercambio de experiencias e reflexións sobre os procesos educativos e maila dinamización pedagóxica dos centros, como elementos que contribúen á mellora da calidade do ensino.