Silvia Alvarez Otero

Observadora, intuitiva, temperamental, impulsiva, en ocasiones más emocional que racional, activa, sincera (a veces demasiado), alegre, optimista, habladora... Dicen que incluso gusto de las discusiones...

Conceptualización Asesoramento - Asesor - Orientación - Asesoramento Curricular

Conceptualización Asesoramento - Asesor - Orientación - Asesoramento Curricular
Por Silvia Alvarez Otero

Este documento contén apuntamentos e notas de clase das primeiras sesións do cuatrimestre. Nel incorporanse notas tomadas dos powert point expostos na aula por Lourdes, así como notas de campo sobre o que se foi dicindo.

Algúns temas que se abordan son:

- Conceptualización de asesoramento 

- Figura do asesor

- Relación asesoramento - orientación

- Asesoramento en educación

- O curriculum

- Funcións da orientación