DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A continuación presento el Decreto que regula la Atención a la Diversidad en Galicia. Éste fue publicado el 21 de diciembre de 2011 y por eso resulta el "gran desconocido" en muchos centros educativos. Espero que os sirva de ayuda. 

Comentarios