Características principais da profesión docente

Esquema de elaboración propia que emprego para a entrada titulada "Recapitulando sobre a materia...As principais características da profesión docente", no que recollo as principais características da profesión docente que se foron comentando durante as clases expositivas e interactivas da materia.