Plan de Apoio ao Proceso de Ensinanza - Aprendizaxe.

Descríbese que se entende por un PAEPA.