Sen presa pero sen pausa... cheguei a bon porto: Historial