2.1 O comezo. Os primeiros síntomas.( Ideas previas.): Historial