Raquel Souto López

Soy una persona que actualmente se está formando para llegar a ser una futura psicopedagoga y que con anterioridad estuvo en la titulación de Educación Infantil puesto que me gustaría dedicarme al ámbito de la educación.

Historial

Páxina 14.: Revisión

Páxina 14.

Última actualización de en Raquel Souto López

O ASESORAMENTO NAS INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS.

Tal e como se foi comentando ó longo das sesións na aula, o asesoramento é un proceso  que intenta satisfacer as necesidades dunha persoa que necesita axuda, guiándoa, informándoa, acompañándoa …

Neste caso centrarémonos no asesoramento no ámbito escolar e nas institucións educativas, onde o asesoramento é entendido como un recurso de cambio e mellora escolar, é dicir, trátase de proporcionar ós centros educativos os recursos e apoios necesarios para guiar e orientar as estratexias necesarias para que a escola poida elaborar proxectos de cambio, desenvolvelos …

Como un dos aspectos importantes a destacar durante este proceso de asesoramento, é a importancia de coñecer a historia e a situación interna de cada centro, posto que é un aspecto moi importante para traballar debido a que cada centro ten unas características propias, vívense situación diferentes …

A continuación e co fin de intentar plasmar de xeito máis preciso o proceso de asesoramento nos centros escolares, diversos autores establecen unha serie de etapas ou pasos que se poden considerar neste proceso, aínda que é importante salientar que todas elas posúen flexibilidade para ser modificadas no caso de que fose necesario.

Segundo Pérez Ríos (1994), as etapas son as seguintes:

a)    Actividades dirixidas á creación da capacidade de colaboración do Centro.

b)    Análise e revisión do Centro.

c)    Actuación como estratexia de colaboración do Centro.

c.1) Fase de Pre-contacto.

c.2) Comezo e desenvolvemento do contacto inicial.

c.3) Diagnóstico da situación.

c.4) Búsqueda de solucións e preparativos para a elaboración dun Plan de Actuación.

c.5) Elaboración do Plan de Actuación.

c.6) Preparativos para a súa posta en práctica.

c.7) Desenvolvemento colaborativo do Plan.

c.8) Avaliación.

Por outro lado, Sánchez Moreno (1995) céntrase en tres momentos como son:

-        A análise diagnóstico do centro para coñecer as relacións e a comunicación existente entre os membros da comunidade educativa, a cultura do centro … todo elo para tratar de comprender mellor a escola.

-        O asesoramento como proceso de participación e colaboración para  a intervención. Nesta caso destacar que é necesaria tanto un coñecemento técnico como posuír a habilidade de comunicarse correctamente, experiencia con dinámica de grupos …

-        A avaliación do proceso para comprobar a validez da acción desenvolta.

 

Noutro caso, Bolívar (1997), sinala o seguinte conxunto de procesos:

-        Creación conxunta de condicións previas para iniciar un proceso de mellora.

-        Autorrevisión crítica da situación da escola: identificación e análise das actividades.

-        Búsqueda de alternativas, recursos e formación: elaboración de plans para a acción.

-        Desenvolvemento ou posta en práctica dos plans.

-        Avaliación do proceso de traballo no seu conxunto.

-        Institucionalización da formación.

 

Finalmente destacar que o principal para poder seguir calquera dos procesos anteriores, é coñecer o centro escolar, a súa contextualización ... posto que o éxito do traballo do asesor dependerá da relación que estableza co centro e cos seus membros, establecendo para elo unha comunicación aberta, unha influencia mutua e un compromiso formal, clarificando as súas expectativas e dando credibilidade á súa figura. (López y Sánchez, 1997).