Percorrido

Percorrido

Última actualización de en Marta Pereira Pena

Unha vez adentrada na materia, comezou o longo percorrido polos contidos que a integran. Entre os máis destacados sinalo os seguintes:

- Ensinar na sociedade do coñecemento, a través das ideas de Hargreaves.

- A formación do profesorado.

- As culturas profesionais.

- O malestar/benestar docente.

- As TICs.

- A innovación pedagóxica.

- As políticas e prácticas educativas.

Estes son os contidos máis salientables, os cales guiaron o meu percorrido e dos cales elaborarei diferentes traballos, reflexións e investigacións de campo, algúns deles reelaboreinos e outros xurdiron de temas de actualidade que gardan relación co contido desta materia.

La creatividad en el aula.pdf

Tarefa 2. Formación Profesorado

Tarefa 3. Formación permanente do profesorado

 

A integración das TICs na escola.pdf Integración das tics na escola.

El malestar docente es un hecho.pdf Malestar docente.

reformulación do PAFP.pdf Reformulación del PAFP.

el regreso de los profesores.docx.pdf El regreso de los profesores.

Debe mejorar la formación de los profesores.pdf ¿Debe mejorar la formación de los profesores?

corredores.jpg