Lucía Reges Fernández

leda, risueña, divertida, forte mentalmente, comprensiva, empática, impulsiva, tímidísima, asesora...

2.3. PAPEL ASESOR.

2.3. PAPEL ASESOR.

Última actualización de en Lucía Reges Fernández

IMPORTANCIA DA FIGURA DO PSICOPEDAGOGO.

Lucía Reges Fernández.

Despois de que Lourdes Montero asistirá ao Seminario do OBIP (Observatorio Internacional da Profesión Docente) “El malestar y el bienestar en la profesión docente. Políticas, prácticas y experiencias” onde profesionais de diversos países tales como España, Arxentina, Uruguai, México, Brasil, Bolivia, etc.  Adicamos un tempo na aula escoitar o que Lourdes nos comentou do que nese seminario se tratara.

Algo que me gustou especialmente escoitar foi que se falara da figura do psicopedagogo como unha figura importante nos centros educativos. O motivo é o rol burocrático e administrativo que están adquirindo os directores dos centros. Por iso pensan nos psicopedagogos para ocupar o posto de solucionador  de conflictos, anticiparlos, gestionar las relaciones entre todos los colectivos que conforman el centro escolar, etc. Neste caso, o psicopedagogo encontraríase no mesmo nivel xerárquico que o equipo directivo.

Textos de Xesús Domingo e Montero e Sanz.

Texto de Xesús Domingo:

Xesús Domingo (2010) di que os modelos de asesoramento actuais son a consecuencia da evolución de modelos máis antigos. Para que este cambio tivese lugar foron necesarias como dúas fases: O primeiro deles refírese á “técnica da mellora” que fixo que xurdiran accións profesionais expertas para solucionar problemas. O segundo foi outorgarlle importancia ao profesorado, aos centros educativos e aos contextos, e traballar de xeito más cooperativo.

 

Xesús Domingo (2010) considera que hai diferentes tipos de asesoramento:

 

  • En función do saber do asesor: especialista nun ámbito de actuación, xeralista (se dedica aos procesos e estratexias de dinámica de grupos) e de contidos, actuando co grupo a modo de experto en procesos e sendo “colega crítico”.

 

  • En función dos estilos de actuación: directivo (actuación directa) e indirecto (estilo productivo no cal a acción asesora é democrática).

 

  • En función da ubicación, o asesoramento pode ser: interno (o asesor pertence á institución) ou externo (o asesor non pertence á institución).

 

  • En función do papel asumido no desempeño da práctica profesional:  modelo de intervención (o asesor actúa para resolver problemas en momentos puntuais  debido a que este posúe un coñecemento experto); modelo de facilitación (o asesor actúa facilitando recursos); modelo de colaboración (está baseado na integración e actuación en equipos).

 

  • En función do grado de estruturación e integración de propostas: modelo servizos (fronte a cada necesidade ten lugar unha actuación experta e aillada do servizo de apoio); modelo programas (os servizos e as accións están integradas en programas tendo, así, un sentido de continuidade); modelo programa (é similar ao de programas, pero unicamente se traballa con un programa).

 

Os modelos de asesoramento están en constante relación, son modelos que se complementan.

Ademáis dos modelos de asesoramento, no texto de Xesús Domingo, puidemos tomar outras leccións como que é moi necesario ter sensibilidade ao contexto. Isto é, como explicou a nosa compañeira Mónica, que dixo “tratamos de adaptar y muchas veces lo que adaptamos no vale para ese contexto”. Aquí aparece o termo adaptar; para Lourdes Montero, adaptar é “Entrar nun lugar pisando firmemente, pero despacio. Tratamos de conocer ese lugar, pero no conocemos todo lo que allí se hace o se dice”.

Igual que é importante a sensibilidade ao contexto, tamén temos que mencionar a sostenibilidade da mellora. Isto é que a mellora sexa eficaz e que perdure, obxectivos que impliquen cambio, promover unha mellora constante.  De esta sostenibilidade Lourdes Montero pronunciou a seguinte cita: “El mejor asesor es el que desaparece”.

Para Domingo, o termo democracia ten o sentido de igualdade, colaboración e relación simétricas.

Texto de Montero e Sanz:

No artigo de Montero e Sanz (2008) “Entre a realidade e o desexo: unha visión do asesoramento”, trátanse tres tipos de asesoramento:

 

  • Asesoramento interno: o asesor forma parte do sistema e traballa na propia institución.

 

  • Asesoramento externo: o asesor non forma parte da institución á que axuda.

 

  • Asesoramento interno-externo: o asesor forma parte dunha entidade independente, pero traballa periodicamente nunha institución determinada.

 

O modelo máis aconsellado a utilizar é o asesoramento de consulta colaborativo. Neste modelo o asesor axuda, asesora ao profesorado, o asesor pode traballar cos alumnos mediante o profesor ou directamente cos mesmos. Débese de traballar de forma colaborativa  e cooperativa (o que as autoras denominan “pegamento”) e cunha actitude positiva que favorecerá cambios para a a mellora (o que as autoras denominan “vitaminas”) con toda a comunidade escolar.

Rol e características dun asesor.

ROL E CARACTERÍSTICAS DUN ASESOR

Podemos entender o asesoramento en dous sentidos: asesoramento en sentido amplo e en sentido restrinxido. Dependendo en onde se encontré a actuación do asesor, este desempeña un rol diferente.

No sentido amplo do asesoramento, o asesor é unha persoa que en función do seu coñecemento presta un determinado apoio a outa/s ( informar, aconsellar...). Mentres que, dende un sentido restrinxido, falamos do asesor como un profesional especificamente formado que ofrece apoio nun campo concreto no que ten un coñecemento experto.

Dacordo con esto, podemos distinguir ao asesor como xeralista ou como especialista. O primeiro é definido por Pardo e Tobío (1995) como un profesional que ofrece solucións particulares a problemas concretos en razón ó seu coñecemento e habilidade nun contido disciplinar, recurso didáctico ou programa curricular. Neste sentido, o asesor xeralista axuda ós asesorados a comprender e actuar sobre os acontecementos co obxecto de mellorar a situación de demanda, centrándose en relacións continuadas e a longo prazo.

No caso do asesor como especialista ou “experto en contidos”, este céntrase esencialmente no problema a resolver ou tarefa a executar, sendo a súa relación cos asesorados de carácter puntual, a curto prazo, e se define en rasgos de imparcialidade, objetividade e diferenciación profesional.

En función do lugar que o asesor ocupa na institución podemos distinguir entre asesoramento interno, externo e interno-externo,  . Seguindo a Montero, L. e Sanz, D. (2008), falamos de asesoramento interno cando o asesor se atopa dentro da institución, traballa dentro da mesma e depende orgánica e administrativamente de ela. A modo de exemplo, inclúense nesta categoría os titores, profesores, Equipo Directivo, órganos colexiados como o Consello Escolar, Comisión de Coordinación Pedagóxica, Claustro, Departamentos Didácticos, etc. Con respecto ó asesoramiento externo, este ten lugar cando o asesor responde a unha demanda concreta e puntual da institución educativa, non existindo ningún tipo de dependencia respecto a dita institución. Por exemplo o Servizo de Inspección, Equipos específicos de apoio, etc. Finalmente, referímonos a asesoramento interno-externo cando o asesor é un profesional de unha entidade independente pero traballa periódicamente nunha institución determinada, colabora con ela, sin que exista dependencia administiva aínda que si funcional. Un exemplo de isto sería o traballo por programas.

Funciones asesoramiento.

Sobre las funciones propias de la labor asesora existe una amplia literatura que, como señala De la Torre (1994), nos  puede llevar a relaciones tan extensas como la de Millán (1989), que llega a describir treinta y nueve funciones, o la de Area y Yanes (1990), quienes llegan a catalogar hasta cuarenta y siete. Estos últimos autores proponen un modelo de asesoramiento que persigue guiar a la vez que capacitar a los profesores en las tareas de autoevaluación e innovación interna, agrupando su relación de funciones en cinco categorías:

a) relativas al conocimiento curricular;

b) habilidades profesionales;

c) funciones relacionadas con los juicios profesionales, sabiendo aconsejar a los profesores y relacionar con lo que se hace en otras escuelas;

d) habilidades interpersonales al trabajar con los profesores;

e)contactos con el exterior, consultando a otros asesores o expertos y conectando con profesores de otras escuelas.

Louis (1985), por su parte, al referirse a las tareas propias del asesor externo, llega a definir hasta once posibles actividades a desarrollar:

1. Investigación y análisis, realizando y/o sintetizando investigaciones y diseminando directrices de política educativa.

2. Evaluación de prácticas escolares, ayudando a los centros a conocerlas y sistematizarlas.

3. Desarrollo de materiales, métodos o procedimientos.

4. Demostrar y modelar nuevas prácticas y métodos educativos.

5. Información sobre resultados de investigación y sobre nuevos métodos pedagógicos.

6. Planificación en el ámbito de los centros.

7. Establecimiento de relaciones entre centros o grupos implicados en proyectos similares.

8. Formación de profesores en nuevas prácticas educativas.

9. Consultor para seleccionar y desarrollar nuevos programas.

10. Apoyo a los centros para el desarrollo de sus propias dinámicas de cambio.

11. Creador de capacidades, ayudando a los centros a desarrollar sus potencialidades para dirigir su propia mejora.

Tareas del asesor externo (Louis, 1985).

Y Nieto y Portela (1992) separan las tareas a desempeñar por los asesores internos de aquellas que son más propias de los asesores externos, y así con relación a los primeros señalan las siguientes actividades:

1. Continuar directamente vinculado a la enseñanza en el aula: enseñando; experimentando; actuando como modelo para los demás compañeros; introduciendo mejoras en la propia aula o también en la de otros compañeros, trabajando conjuntamente con ellos.

2. Organizar y conducir procesos de revisión conjunta de la práctica educativa (ayudar a compañeros a clarificar y especificar sus necesidades y problemas, diseñar proyectos de investigación, formular propuestas de acción, evaluar las acciones que emprenden y reflexionar sobre las mismas.

3. Supervisar y orientar individualmente a otros compañeros.

4. Participar en la toma de decisiones sobre la línea a seguir y las modificaciones que se considere necesario introducir.

5. Tomar parte en la formación de otros profesores.

6. Conducir y apoyar el trabajo en equipo y favorecer una atmósfera propicia para esta modalidad de trabajo.

7. Tomar parte en actividades de evaluación.

8. Facilitar recursos: localizar recursos; diseñar y construir, seleccionar y adaptar materiales y programas; servir de enlace con agentes de apoyo externo y otros profesores con intereses comunes. (Nieto y Portela, 1992:345 )

En cuanto a las tareas a desempeñar por los asesores externos señalan las siguientes:

1. Planificación. Diseñar nuevos currícula, programas instructivos, materiales, instrumentos, métodos de enseñanza.

2. Implementación. Ayudar a las escuelas a implementar directrices curriculares establecidas desde instancias administrativas (sistemas centralizados); seleccionar, adaptar e implementar programas disponibles que responden a sus necesidades; o desarrollar su propio currículum (sistemas descentralizados)

3. Demostración. Hacer demostraciones de nuevos programas o prácticas de enseñanza de modo que las escuelas tengan la oportunidad de observar y examinar dichas innovaciones en acción.

4. Diseminación. Recopilar, sintetizar, transformar, diseminar información para los profesores. (...)

5. Establecimiento de redes. (...) ayudar a los profesores o escuelas a diseminar sus propios materiales o prácticas, a relacionarse con colegas y a crear redes de intercambio y colaboración sobre la base de intereses comunes. (...)

6. Valoración de necesidades. Ayudar a profesores o escuelas a valorar sus necesidades de manera formal o informal, bien como paso previo para facilitar la resolución de un problema o bien para ir determinando conjuntamente sobre qué trabajar y cómo a lo largo de su relación.

7. Investigación y análisis. (...) Su objetivo puede ir desde mejorar la práctica escolar (...) hasta satisfacer necesidades de nueva información por parte de distintas audiencias implicadas (...)

8. Evaluación. Conducir o tomar parte en evaluaciones de distinta naturaleza y propósito. (...)

9. Formación. Promover, planificar, conducir y supervisar actividades de perfeccionamiento en la escuela orientadas al aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores a nivel tanto pedagógico como organizativo. (...)

10. Prescripción. En algunas ocasiones, cuando se habla de apoyo externo se excluyen tareas puramente reguladoras que van ligadas a una función de control (...) en otras se opta por incluirlas bajo el calificativo de apoyo. (...)(Nieto y Portela, 1992:348-349)

 

Murillo, P. (2004). Hacia la construcción de un nuevo modelo de asesoramiento/supervisión. Educare, nº 5, año 2, 44-57. (Extracto del trabajo “Estrategias centradas en el asesoramiento para la innovación”).