E- portafolios Un viaxe destino: novas tecnoloxías

Mañana nos daremos cuenta que hoy no sabemos todavía nada.

                                                                       Sabela Corral Álvarez

                                                                     3º de Pedagoxía clis 01

                                                                Portafolios Novas Tecnoloxías