1.Introducción

1.Introducción

Última actualización de en Sabela Corral Álvarez

Antes de embarcarme neste viaxe gustaríame decir que entendo por portafolios e o que este supón para min.

Un portafolios consiste na elaboración dun archivo de datos relacionado cos temas de sesions interactivas e expositivas da asignatura de Técnicas de educación e formación en grupo. Nel incluo e selecciono a información que recollín ó logo do cuatrimestre. Este constitue a base para futuros conocementos, esta é unha fermenta dinámica, feita para posibilitar a ampliación de conocementos e a sua modificación ao longo do tempo.

Entre as características do portafolios cabe destacar os seguintes obxetivos no uso deesta ferramenta no proceso de aprendizaxe e ensinanza:

  • Xestionar de maneira eficaz a información. Busqueda de información, recollida, selección, reflexión( capacidade critica) e organización de datos.

  • Mellorar a capacidad para formular, analizar e esolver problemas.

  • Integrar os novos conceptos aos coñeocementos previos( aprendizaxe significativa)

  • Favorecer ó pensamiento creativo e diverxente deixando constancia de que é un proceso en constante evolución.

  • Fomentar unha maior implicación no proceso de ensinanza e aprendizaxe.

  • Tomar un papel activo dentro do noso propio aprendizaxe.

Dito esto comezarei un viaxe con esta ferramenta como medio de transporte para trasladarme duns coñecementos a outros pero sempre movendonos sobre o mundo dixital.