Evolución da aprendizaxe

Evolución da aprendizaxe

Última actualización de en Sandra Santamarina

Despois deste proceso inicial de toma de contacto, decidín cambiar a miña forma de expresar os contidos, centrandome máis en ofrecer información ben argumentada, contrastada e con reflexións que mostrasen o meu verdadeiro interese por esta materia. Unha das causas principais foi unha tutoría con Ana, a cal me explicou que o camiño que estaba seguindo non era o correcto, e por iso decidín afrontar este cambio.

As calses expositivas chegaban máis a min, sendo cada vez máis intensas e dacendonos pensar e reflexionar máis sobre a tecnoloxía que no rodea e as súas aplicación á área educativa. Desde un punto de vista pedagóxico, entendín as centazas que representan as TIC nos procesos de aprendizaxe colaborativos. Según Coll y Solé (1990):

  • Estimulan a comunicación interpersonal, a cal é un dos piares básicos dentro dos entornos de aprendizaxe virtual, o cal é un exemplo claro a plataforma Stellae, xa que posibilita o intercambio de información e o diálogo, a través dos comentarios nas entradas dos compañeiros/as, e prodúcese a discusión entre as persoas implicadas no proceso, aportando cada un de nos ideas e reflexións distintas sobre un só tema, o que fai que se convirta nun proceso moi rico. E ademáis, nun espazo educativo como pode ser unha aula, as diversas aplicación educativas mencionadas por todos nos e traballadas nas interactivas (software educativo), convertense en ferramentas de comunicación e traballo esenciais nos procesos de aprendizaxe.

  • As novas tecnoloxías educativas facilitan o traballo colaborativo, a permiten que os discentes e docentes compartan información, traballen documentos de forma conxunta, e faciliten a resolución de problemas e a toma de decisións.

  • Seguimento do proceso en grupo, a nivel individual e colectivo; esta información rexistrase a través dos diversos traballos colectivos que tivemos que realizar, a través das nosas entradas invididuais, e através dos comentarios que expúñamos nas entradas dos demáis compañeiros. Tamén permite, que unha vez realizado o traballo, os estudantes, nós, poderemos visualizar o traballo realizado (como estamos facendo a través desta reflexión final, e aplicar estratexias que tendan a remediar un desempeño inadecuado na materia, como pode ser a revidión de entradas e o editado, ou un cambio de sentido nelas para mellorar a nosa aprendizaxe.

  • Acceso a información e contidos de aprendizaxe: mediante a búsqueda de documentos sobre os cales recollimos informaicón e reflexionamos apra despois plasmar na nosa entrada, meidante os contidos das clases expositivas e interactivas, aprendimos a intercambiar información, diversificar recursos e integrar perspectivas múltiples.

  • Gestión e administración: aprendimos a traballar con información vinculada co tema e a rediseñala para que se axustara as nosas perspectivas e integrala na nosa aprendizaxe para facilitar o noso desenrolo e consolidación.

  • Procesos de evaluación e autoevaluación: con eles os profesores puideron coñecer o nivel de logros que estábamos adquirindo, evaluarnos e con iso axudarnos a mellorar, ademáis de como xa dixen anteriormente, con isto moito decidimos rediseñar a experiencia de acordo o que no esixia a famosa Rúbrica de evaluación e cambiar o nosos ritmo e nivel a través da retroalimentación positiva.

 

 

Este recorrido, faise visible nas entradas de a rel="nofollow" href="http://14. a rel="nofollow" href="http://stellae.usc.es/red/pages/view/151908/%3E a rel="nofollow" href="http://10. a rel="nofollow" href="http://stellae.usc.es/red/pages/view/151908/%3Ehttp://16. a rel="nofollow" href="http://stellae.usc.es/red/pages/view/151908/%3E. Todas as miñas entradas, despois da análise do proceso, tratan practicamente o mismo o mesmo ámbito, o social, referíndonos ás segregacións sociais que se producen en canto as discapacidades e como o mundo da tecnolía está levando a cabo adaptacións para incluilos en todos os procesos, algo moi relacionado coa carreita que estamos a cursar, a cal fai especial atención nos diversos procesos educativos e como aproveitalos en función das condicións cas que contamos