Raquel Souto López

Soy una persona que actualmente se está formando para llegar a ser una futura psicopedagoga y que con anterioridad estuvo en la titulación de Educación Infantil puesto que me gustaría dedicarme al ámbito de la educación.

Páxina 18.

Páxina 18.

Última actualización de en Raquel Souto López

ARTIGO: “¿AYUDA Y OBSTÁCULO? SENTIDO Y CREDIBILIDAD DE LA FUNCIÓN ASESORA”.

Trala lectura do artigo “¿Ayuda y obstáculo? Sentido y credibilidad de la función asesora” de P. Murillo (2005), pódese reflexionar sobre diversos aspectos relacionados co asesoramento e a complexidade de este proceso en relación coas institucións educativas.

En primeiro lugar destacar a complexidade de dito proceso, posto que a sociedade se atopa exposta a continuos cambios nos que en certos momentos é necesaria a acción dos asesores/as. Isto acontece por exemplo no ámbito educativo, onde a escola debe adaptarse e cambiar de maneira continuada en relación ás propostas que a sociedade lle plantexa. Estas cuestións en certos momentos son doadas de resolver pero en moitos outros por falta de medios e recursos, deben optar por recorrer ós asesores/as para tratar de resolver os problemas e necesidades que aparecen.

Por este motivo é conveniente destacar a variación do concepto asesoramento de anos anteriores á actualidade. Con anterioridade nos centros escolares traballábase de forma individualizada e estes non dependían do asesoramento externo posto que trataban de resolver os problemas dende o interior da institución cunha maior autonomía. En canto ó profesorado destacar que tiñan poucas expectativas en relación ós cambios, o alumnado por outro lado necesitaba de apoio educativo por diversos problemas como a actitude, dificultades de aprendizaxe … e nos centros existían demandas moi variadas. Posteriormente esta situación foi variando e a figura do asesor/a foi cobrando maior protagonismo debido a que os centros escolares non eran capaces por si sós de resolver os problemas, e en certas ocasións precisaban de axuda externa. Así a situación foi cambiando grazas á reorientación, á reflexión e a colaboración entre os centros educativos e os asesores/as, en canto ó desenvolvemento da aprendizaxe como no tocante ó desenvolvemento institucional.

Centrándonos na análise de se o asesoramento pode ser considerado unha axuda ou un obstáculo, dicir que estou de acordo co autor en que existen as dúas posibilidades dependendo da visión cara a que nos situemos.

Por un lado, a acción de asesorar pode ser entendida como un proceso de axuda co cal se trata de resolver as dúbidas plantexadas por parte da persoa asesorada, de crear condicións que favorezan o traballo en equipo, animar e motivar ó profesorado cara un proceso de mellora, favorecer unha actitude de compartir coñecementos … mentres que dende outra perspectiva o asesoramento pode ser entendido como un obstáculo ó non existir en certos momentos unha coordinación suficiente entre os diversos servizos.

Desta maneira elévase a importancia do traballo en equipo para que exista unha maior variedade de opinións entre os profesionais e o profesorado, creando así redes de profesionais nas que se establece o diálogo á hora de intercambiar coñecementos, ideas, experiencias …

Ademais disto, destacar que a coordinación entre os diversos servizos é indispensable para que exista un adecuado asesoramento nos centros educativos xa que ó existir un elevado número deles que interveñen nas institucións educativas se non hai dita compenetración poderían obstaculizarse uns ós outros e provocar o efecto contrario ó esperado. Deste xeito a coordinación entre eles favorecerá a mellora das situacións ó haber normalmente varios sistemas asesorados en cada centro educativo

A continuación analizarase a importancia que ten para o autor o contexto da institución educativa no proceso de asesoramento, destacando o fincapé que fai na cultura e historia do centro educativo.

En primeiro lugar dicir que o papel a desempeñar polos asesores ten que estar estreitamente relacionado coa realidade interna do centro educativo posto que cada un deles posúe unhas prioridades concretas que se atoparán ligadas a cuestións internan que non son facilmente apreciables sen unha análise pormenorizada deste aspecto. Así, todas as cuestións relacionados coa historia e cultura dos centros educativos serán de relevancia á hora de tratar de darlle solución ós problemas e necesidades. Por este motivo, e tal e como nos amosa P. Murillo neste artigo,  non se pode separar o sistema do entorno posto que nel se atopa o significado máis profundo. Eu estou de acordo con este pensamento debido a que tanto os aspectos emocionais, culturais e internos do centro axudarán a coñecer mellor a forma de traballar dos profesionais, os problemas que posúen, cal é o principal motivo destes, a solución que máis se adecúe ás características particulares da institución educativa …

Finalmente, en relación á credibilidade dos asesores/as, situación mencionada con anterioridade como un dos problemas de dita acción, destacar a gran importancia que ten a confianza e credibilidade dos asesores/as no proceso de cambio e mellora. Isto é así posto que se existe unha implicación común por parte do asesor/a e o asesorado/a, o segundo atoparase máis seguro ó participar nas opinións, intercambiar ideas e coñecementos … polo que ó apreciar a autonomía que posúe e poder obter unha opinión dunha figura que o axude neste proceso, a credibilidade neste aumentará considerablemente o que dará lugar a unha mellor visión do asesoramento e por conseguinte un ambiente máis propenso ó cambio e mellora.