Navegación

No se han creado páginas aún

6.3.- O asesoramento e a orientación na LOE

6.3.- O asesoramento e a orientación na LOE

Última actualización de en Pablo

Nesta parte do documental pretendo facer un repaso moi esquemático sobre o que recolle a Lei Orgánica de Educación (LOE) sobre o campo da orientación e o asesoramento:

No Título III (PROFESORADO); Cápitulo I (FUNCIÓNS DO PROFESORADO) recolle o seguinte:

  • Artigo 91. Funcións do profesorado.

1. As funcións do profesorado son, entre outras, as seguintes:

c.- A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo, en colaboración coas familias.(art. 91-Cap. I- Tit. III)

d.- A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos especializados. (art. 91-Cap. I- Tit. III)

h.-A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas, así como a orientación para a súa cooperación no mesmo. (art. 91-Cap. I- Tit. III)

  • Artigo 102. Formación permanente.

2. Os programas de formación permanente, deberán contemplar a adecuación dos coñecementos e métodos á evolución das ciencias e das didácticas específicas, así como todos aqueles aspectos de coordinación, orientación, titoría, atención educativa á diversidade e organización encamiñados a mellorar a calidade do ensino e o funcionamento dos centros. Así mesmo, deberán incluír formación específica en materia de igualdade nos termos establecidos no artigo sete da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. (art. 102-Cap. I- Tit. III)

No Título III (PROFESORADO); Cápitulo IV (RECOÑECEMENTO, APOIO E VALORACIÓN DO PROFESORADO) establece o seguinte:

  • Artigo 105. Medidas para o profesorado de centros públicos.

2. As Administracións educativas, respecto ao profesorado dos centros públicos, favorecerán:

a.O recoñecemento da función titorial, mediante os oportunos incentivos profesionais e económicos. (art. 105 -Cap. Iv- Tit. III)

No Título IV (CENTROS DOCENTES); Cápitulo I (PRINCIPIOS XERAIS) estipula o seguinte:

  • Artigo 109. Programación da Rede de centros.

-As Administracións educativas programarán a oferta educativa das ensinanzas que nesta Lei se declaran gratuitas tendo en conta a oferta existente de centros públicos e privados concertados e, como garantía da calidade da ensinanza, unha adecuada e equilibrada escolarización dos alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Asimesmo, as Administracińs educativas garantirán a existencia de prazas públicas suficientes especialmente nas zonas de nova poboación. (art. 109-Cap. I- Tit. IV)

 

  • Artigo 110. Accesibilidade.

2. As Administracións educativas promoverán programas para adecuar as condicións físicas, incluído o transporte escolar, e tecnolóxicas dos centros e dotaranos dos recursos materiais e de acceso ao currículo adecuados ás necesidades do alumnado que escolariza, especialmente no caso de persoas con discapacidade, de modo que non se convertan en factor de discriminación e garantan unha atención inclusiva e universalmente accesible a todos os

alumnos. (art. 110-Cap. I- Tit. IV)No Título IV (CENTROS DOCENTES); Cápitulo II (CENTROS PÚBLICOS) recolle o seguinte:

  • Artigo 111. Denominación dos centros públicos.

4.Os centros que ofrecen ensinos dirixidos a alumnos con necesidades educativas especiais que non poidan ser atendidas no marco das medidas de atención á diversidade dos centros ordinarios, denominaranse centros de educación especial. (art. 111-Cap. II- Tit. IV)

 

  • Artigo 112. Medios materiais e humanos.

1. Corresponde ás Administracións educativas dotar aos centros públicos dos medios materiais e humanos necesarios para ofrecer unha educación de calidade e garantir a igualdade de oportunidades na educación. (art. 112-Cap. II- Tit. IV)

3. Os centros que escolaricen alumnado con necesidade específica de apoio educativo, en proporción maior á establecida con carácter xeral ou para a zona na que se sitúen, recibirán os recursos complementarios necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. (art. 112-Cap. II- Tit. IV)

5. As Administracións educativas potenciarán que os centros públicos poidan ofrecer actividades e servizos complementarios a fin de favorecer que amplíen a súa oferta educativa para atender as novas demandas sociais, así como que poidan dispor dos medios adecuados, particularmente daqueles centros que atendan a unha elevada poboación de alumnos con necesidade específica de apoio educativo. (art. 112-Cap. II- Tit. IV)

 

No Título V (PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA E GOBERNO DOS CENTROS); Cápitulo II (AUTONOMÍA DOS CENTROS) recolle o seguinte:

  • Artigo 121. Proxecto educativo.

2. Devandito proxecto, que deberá ter en conta as características da contorna social e cultural do centro, recollerá a forma de atención á diversidade do alumnado e a acción tutorial, así como o plan de convivencia, e deberá respectar o principio de non discriminación e de inclusión educativa como valores fundamentais, así como os principios e obxectivos recolleitos nesta Lei e na Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, Reguladora do Dereito á Educación. (art. 121-Cap. II- Tit. V)No Título V (PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA E GOBERNO DOS CENTROS); Cápitulo III (ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBIERNO E DE COORDINACIÓN DOCENTE DOS CENTROS PÚBLICOS) na Sección II (CLAUSTRO DE PROFESORES), estipula o seguinte:

  • Artigo 129. Competencias.

O Claustro de profesores terá as seguintes competencias:

c.- Fixar os criterios referentes á orientación, tutoría, avaliación e recuperación dos alumnos.(art. 129-Cap. III- Tit. V)

No Título V (PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA E GOBERNO DOS CENTROS); Cápitulo III (ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBIERNO E DE COORDINACIÓN DOCENTE DOS CENTROS PÚBLICOS) na Sección III (OUTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE), establece o seguinte:

  • Artigo 130. Órganos de coordinación docente.

1. Corresponde ás Administracións educativas regular o funcionamento dos órganos de coordinación docente e de orientación e potenciar os equipos de profesores que impartan clase no mesmo curso, así como a colaboración e o traballo en equipo dos profesores que impartan clase a un mesmo grupo de alumnos. (art. 130-Cap. III- Tit. V)