6. Currículo e atención á diversidade

A parte da colaboración tratada na páxina anterior, no bloque 2, tamén tratamos o currículo, o cal encóntrase en Diario clase 11/11/13, no que traballo dita temática a parte de recoller os contidos traballados nesa sesión.

Relacionado co currículo encóntrase o tema da atención á diversidade, o cal tratamos no bloque 3 “Procesos e ferramentas para o desenvolvemento curricular na atención á diversidade”. Este bloque é a nosa última parada nesta materia de quinto de psicopedagoxía.

Referenciar que o tema do currículo xa o abarcara ao principio da materia onde recollo a definición e  os tipos que hai, nos CONCEPTOS PREVIOS A ESTA MATERIA. Polo que é aconsellable recurrir de novo a ela e continuar  coa ampliación de conceptos recollida no Diario clase 11/11/13.

Finalmente, abarcamos o tema da atención á diversidade a través da consulta do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que  se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas  na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación.  Este recolle as medidas de atención á diversidade para a nosa comunidade.

Seguindo coa mesma dinámica que ata agora, traballei o tema da atención á diversidade de forma individualizada.  Deste modo, fixen unha aproximación ao Proceso de identificación e valoración das necesidades educativas especiais dos alumnos e a súa relación co currículo.

Tendo en conta de que existen medidas de atención á diversidade preventivas, ordinarias e extraordinarias, considerei oportuno tratar estas últimas. De aquí a xustificación da presencia dos arquivos Adaptacións curriculares e Proceso de elaboración de adaptacións curriculares individualizadas, no meu cartafol.

Sen embargo, hai que ter en conta que a elaboración dunha adaptación curricular individualizada é un medida que require rigurosidade, polo que previamente debe realizarse unha Avaliación Psicopedagóxica e Informe Psicopedagóxico, xa que é obrigatorio e ademais constitúe un elemento que compón o documento dunha ACI que se manda a Inspección para que sexa esta quena revise e aprobe se todo está correctamente. Pero considero, que esta medida é moi seria xa que vai marcar o expediente do alumno/a en durante toda a súa vida escolar, ademais require da colaboración por parte de diversos profesionais tanto do eido educativo, como doutros como pode ser: ámbito sanitario, social,... e tamén do pai, da nai ou dos titores, xa que estes van achegar información sobre o alumno ou alumna en cuestión. 

A parte das medidas de atención á diversidade, como futura psicopedagoga, teño que coñecer os documentos que terei que elaborar e que consituirán o marco teórico da miña futura práctica asesora. Polo que decidín indagar sobre o Plan de Apoio ao Proceso de Ensinanza - Aprendizaxe (PAEPA), xa que é o único Plan que anteriormente non sabía de que se trataba. 

Finalmente, relacionado coa atención á diversidade está o drdADI e o drdEspe, ambos son estadísticas que se elaboran a nivel da nosa comunidade autónoma para saber o tipo de necesidades educativas que existen nalgúns tipos de centros educativos, e o que parece realmente interesante, xa que a partir desta estadística coñécese cales son as NEAE que máis predominan. E tendo en conta esto poder facer fronte a estas necesidades axudando ao alumnado con recursos e con todo tipo de axudas que precisen e que contribúan ao proceso de ensinanza - aprendizaxe.  Deste modo, na entrada ¿Qué é un drdadi e un drdespe? pódese consultar a información sobre que son ambas estadísticas.