10.1 Medidas de atención á diversidade

10.1 Medidas de atención á diversidade

Última actualización de en Carla Rodiño Otero

Para atender a todas e cada unha das partes da construción podemos sinalar a especialistas ou xefes dos diferentes departamentos de construción, é dicir, un xefe que se encargue de dirixir, observar e propoñer cambios e medidas no caso de que sexa preciso, contando sempre coa opinión de todas as persoas involucradas en dita decisión.

Na educación, na atención a diversidade, como xa dixen anteriormente son diversas as medidas que se poden tomar para atender ás diferencias individuais de cada alumno ou alumna e, por iso neste punto gustaríame presentar tres tipos de medidas extraordinarias cos seus respectivos exemplos.