14. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA E LEXISLACIÓN

A continuación queda recollida a bibliografía e webgrafía, que xunto ao meus coñecementos previos e as notas tomadas en cada unha das sesións de aula desta materia de Asesoramento Curricular a Centros e profesores empreguei para a elaboración deste traballo:

BIBLIOGRAFÍA:

 • Carles Monereo e Isabel Solé. (coords). (1996). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza.
 • Hargreaves,  A.  (2005).  Profesorado,  Cultura  y  postmodernidad.    Madrid: Morata.
 • Bassedas,  E.  (2007).  La  colaboración  entre  profesionales  y  el  trabajo  en red.  En  J.  Bonals  e  M,  Sánchez-Cano  (Coords).  Manual  de  Asesoramiento Psicopedagógico,  43-66.  Barcelona:  Grao
 • Iranzo,  P.  (2012).  Modelos  de  asesoramiento:  de  la  intervención a  la colaboración.  En  P.  Iranzo.  Asesoramiento  Pedagógico  al profesorado,  140-156. Madrid: Síntesis.
 • Echeita, G. e Rodríguez, V. (2005). El asesoramiento desde dentro. Lo que sobra y lo que importa. En C. Monereo e J. I. Pozo (Coords).  La práctica del asesoramiento educativo a  exámen, 253-269.  Barcelona: Grao.
 • Sanchiz Ruiz, M. L (2008/2009): Modelos de Orientación e Intervención psicopedagógica. (97-101) Castelló de la Plana: Universitat Jaume I . que o podedes observar no seguinte enlace http://www.uji.es/bin/publ/edicions/modpsico.pdf (consultado  o  18  de  outubro  de  2013).
 • Boza Carreño, A.: Los Equipos de Orientación Educativa de zona de Andalucía: modelos y programas de intervención. Universidad de Huelva en http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/02/02-articulos/monografico/boza.PDF (consultado  o  18  de  outubro  de  2013).
 • Bausela Herreras, E.: Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagóxica: modelo de intervención por servizos. Universidade de león en http://www.rieoei.org/deloslectores/823Bausela.PDF (consultado  o  19  de  outubro  de  2013).
 •  Bisquerra Alzina, R. y Álvarez González, M. (1996): Modelos de intervención en orientación. En M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, y R. BISQUERRA ALZINA, (Coords.): Manual de Orientación y Tutoría.Barcelona. Praxis., que se pode consultar no seguinte enlace http://tecnologiaedu.us.es/formate/curso/modulo7/tecnologico.htm (consultado  o  19  de  outubro  de  2013).
 • García Tobío, A. e Pardo Pérez, J.C. (1995): Informe sobre os Departamentos de Orientación. Documento interno non publicado (Páxinas 1-3, 26-51).
 • Solé, I. (1994): Asesoramiento, orientación y supervisión. Cuadernos de Pedagogía, núm. 223.
 • Fernández Tilve, María D. e Malvar Méndez, María L. “La colaboración en los centros educativos: una oportunidad de aprendizaje profesional.” Revista de currículum y formación del profesorado, 3,1 (1999) http://www.ugr.es/~recfpro/rev31COL3.pdf (consultado o 11 de novembro de 2013).
 • Bisquerra, R. (Coord.). (1998). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis

WEBGRAFÍA:

LEGISLACIÓN:

 • Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 • Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Orden  do  13  de  xullo  de  2011  pola que  se  regulan  os  programas  de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.
 •  Orde do 3 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria.