T8. Oitavo tentáculo: atención a diversidade

T8

                                   OITAVO TENTÁCULO; ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 

 Este brazo de  noso amigo Manolo, pon en relieve  a necesidade de avanzar  cara una compresión mais profunda da cultura escolar como una  necesidade de primeiro orde a hora de por en marcha melloras e innovacións  no centro. A sociedade necesita e reclama  una escola pluralista, e aberta á diversidade o que  supón educar no respecto cara as diferenzas, e o  que con leva mas esforzo, ser capaz de ofrecer a cada alumno e alumna  a axuda  pedagóxica que precisa,  axustando a intervención educativa as necesidades  e características  do menor, intentando sempre rexerse polos principios de normalización é individualización da ensinanza.   Neste  momento, é onde  xorden as chamadas adaptación curriculares como resultado de ditas variacións  e modificacións do currículo xeral. Para  que estas se leven a cabo, debese  ter en conta o contexto e as características do menor, como a todos os profesionais  que traballan na procura do seu óptimo desenvolvemento, e é aquí onde se fai mais necesario  que  nunca  o traballo cooperativo entre  profesionais. Este tentáculo, recolle pois, varios exemplo e  niveis de concreción das adaptacións curriculares, recollidas no documento que anexo. 


Adactacións curriculares e atención a diversidadeAtención á diversidade e adaptacións curriculares.