Resultados para "desconsideración de la figura profesional del profesorado"

Páginas

 • 3. Primeiras voltas á pista: Aspectos característicos e situacións propias no profesorado

  ...te;n ó desenvolvemento profesional do profesorado. Neste bloque recóllen...ación que a súa figura ten dentro do sistema, funci&oacut...dos profesores A identidade profesional docente: "A elección d...e ser docente" Tratamento do profesorado na LOMCE Día Mundial...

 • 1. Introducción

  ...mación y el desarrollo profesional del profesorado. En este sentido, se han &nbs...mación y el desarrollo profesional del profesorado en escenarios sociales comple...y contexto para el desarrollo profesional del profesorado; la reconstrucción de...

 • 3.1 ¿Puede hablarse de la profesión de asesor/a?

  ...as entorno al término "profesional" "Se nota que es un profesional", "Es un gran profesional en...ute; entendemos realmente por profesional?. Cuando realizábamos...entras analizábamos la figura del asesor. Sin duda es un debate...sólo en algunos campos profesional...

 • 8.2.2.- Papel do profesorado

  A continuación vou tentar rec...ocesos selectivos garanten un profesorado capaz e suficientemente prepa...alizada como para preparar ao profesorado en base as necesidades actuai...tivo, e concretamente sobre o profesorado. Para min, calquer persoa non pode ser profesional da infancia, pois un profesio...

 • 9.1. Mi difícil tarea

  ...campo de Formación del Profesorado en sus diferentes niveles -&g...Secundaria, Formación Profesional, Educación de Adultos,...rticipantes.   Los profesionales de la enseñanza que...rmación permanente del profesorado.   Aquellos profes...

 • 8.3.3.- Profesorado e asesores/as:percepcións entre ambos profesionais

  ...acute; mesmo, penso que ven a figura do asesor/a como o/a especialista...rmente, por tanto é un profesional para colaborar ao lado dos do...ta a interpretación da figura do asesor/a como aquel que ten unh...por parte do asesor/a como do profesorado. O medo a trocar as metodolo...

 • INTRODUCCIÓN

  ...Formación y desarrollo profesional del profesorado, puedo decir que gracias a es...los Profesores, la identidad profesional del docente, formación permanente del profesorado: modelos. En este portafolios...esorado y su formación profesional en cada una de las entra...

 • 4.3 Son o mesmo modelos de Orientación que modelos de Asesoramento?

  Logo de investigar sobre os modelos de asesoramento e os modelos de orien...ute;n de iguais entre o profesor e a figura de asesor/a. Dicir tam&eacut...se non que o fai a través do profesorado...entado/a. Isto débese a que a figura de asesor/a ten uns coñecem...

 • B.2. A metáfora

  Presento neste apartado a metáfora que vai...da. Emporiso, quero empregar a figura dunha submarinista na cal eu...rmación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado. Por exemplo, se un determin...por iso que, a través da figura do mergullador ou submarinista, qu...

 • 8.2.- O profesorado

  Os outros actores e actrices principais de levar a cabo o asesoramento son o profesorado dos centros educativos. Para...fesionais, no papel que ten que desenvolver este profesorado, e no benestar e malestar doc...