Life Long Learning

Ó longo das clases de formación e desenvolvemento profesional do profesorado é ven raro que non saía á luz en relación a formación deste colectivo, o concepto LIFE LONG LEARNING, no cal pretendo indagar con esta entrada.

Dito así, igual non di moito, pero se o traducimos non cabe dúbida de nos estamos a referir a aprendizaxe permanente ou a formación ó longo da vida, aínda que tamén comparte connotacións con outros conceptos educativos como educación de adultos, formación, educación continua, educación permanente e outros termos relacionados coa aprendizaxe máis alá do sistema educativo formal.

A idea principal que me provoca o emprego deste termo é o feito de que se constitúe como un esforzo por superar a comprensión tradicional que se ten da aprendizaxe como un proceso formal e terminal, vinculado e limitado a unha etapa específica da vida.

Co paso do tempo, este tipo de aprendizaxe foi adquirindo cada vez máis forza e maior relevancia, fundamentalmente no marco da Sociedade da Información e do Coñecemento na que nos enmarcamos, pois é obvio que os recursos humanos constitúen un elemento básico para o desenvolvemento e o éxito social, cuestión que non sería posible senón existise a formación e a educación e, máis concretamente senón se tivese en consideración a aprendizaxe permanente ou a formación ó longo da vida.

Agora ben, que é a aprendizaxe permanente? Ou como se pode definir?

Para dar resposta a esta cuestión botei man da definición xa aportada pola Unión Europea no ano 2001: “el aprendizaje permanente es toda aquella actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, competencias y aptitudes bajo una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”.

Esta definición, levada ó ámbito da formación do profesorado, supónlles posibilidades para utilizar as oportunidades formais e informais de aprendizaxe xa non só durante a  etapa como docentes senón tamén ó longo de toda a súa vida, co fin de que se vexa favorecido o seu desenvolvemento profesional e persoal así como a mellora continua dos seus coñecementos e das competencias necesarias para a realización persoal.

Do mesmo xeito que sucede con outros termos, existen diversas acepcións que poden atribuirselles ó concepto Life Long Learning pero a maioría delas responden as seguintes características:

-       A globalización e os cambios experimentados pola sociedade no seu conxunto, xeran novos retos e desafíos, cara os cales se orientan as estratexias de aprendizaxe permanente.

-       Enténdese como un concepto que redefine a idea de aprendizaxe como un proceso de construcción do coñecemento.

-       Incorpora os aprendizaxes ó longo da vida e en diferentes entornos, tanto formais como non formais e informais.

-       Plantexa novos métodos de aprendizaxe como o e-learning así como o uso de novas tecnoloxías de aprendizaxe a distancia.

 

Con todo isto pretendo deixar de manifesto a importancia que ten a formación permanente, no caso que nos compete, para os docentes,  pois o feito de adquirir, renovar e actualizar os seus coñecementos xa ben fose por razón persoais ou persoais, non só mellora o seu desenvolvemento persoal e o seu recoñecemento social, senón que tamén incide directamente na súa competitividade e empregabilidade.

Persoalmente, coido que estamos diante dun concepto clave para a formación e desenvolvemento profesional do profesorado que nos conduce á noción de sociedade da información e o coñecemento, na que de todo se pode valer o docente para aprender e desenvolver as súas capacidades e, polo tanto, continuar formándose.

Dito doutro xeito, isto non é máis que a dimensión permanente da educación para dar resposta ás esixencias da Sociedade de Información e o Coñecemento.

Para concluír, quixera extraer varias ideas:

-       Primeiro unha cita de Delors do ano 1996 que chamou a miña atención: “La educación a lo largo de la vida debe ofrecer los medios para alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo y el aprendizaje, así como para el ejercicio de una ciudadanía comprometida”.

-       Segundo, que a educación permanente non é un sistema paralelo ó sistema oficial, senón que se extende ó longo de toda a vida do individuo para contribuir ó desenvolvemento da súa vida persoal, social e profesional.

-       Terceiro, deixar patente unha afirmación plantexada pola profesora nunha sesión expositiva e que quero rescatar neste punto, pois manifestou que “do feito de que exista formación (permanente) non se deduce que exista desenvolvemento profesional do profesorado.”  

 

Para realizar esta nova entrada ó blog utilicei as seguintes fontes:

http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/Plataforma%20Life%20Long%20Learning.htm

http://elaprendizaje.com/902-que-es-el-aprendizaje-permanente.html

http://elaprendizaje.com/903-definicion-de-aprendizaje-permanente.html                

 

TAMARA REY