6. Mesa base do rompecabezas: bibliografía e webgrafía

Para a realización dun rompecabezas é importante contar con unha boa base, e normalmente empregamos a mesa. Neste rompecabezas a base foi a bibliografía e webgrafía que consultamos ao longo da construcción do mesmo e que nos permitíu lograr este resultado. A continuación nombro as partes de dita mesa:

-Bassedas, E. (2007): La colaboración entre profesionales y el trabajo en red. En Manual de Asesoramiento Psicopedagógico (Bonals, J. y Sánchez-Cano, M.) Barcelona: Graó, 43-66.ía:

-Bisquerra, R. e Álvarez, M. (1998). Los modelos de orientación. En Bisquerra, R. (Coord.). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis

-Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Domingo, J. (2010): Comprender y redireccionar las prácticas de la asesoría. Revista Iberoamericana de Educación, Nº54.

-Echeita, G. y Rodríguez, V. (2005): El asesoramiento desde dentro. Lo que sobra y lo que importa. En La práctica del asesoramiento educativo a examen (Monereo, C e Pozo, I.) Bacelona: Graó, 253-269.

-Iranzo, P. (2012): Modelos de asesoramiento: de la intervención a la colabpración. En Asesoramiento pedagógico al profesorado (Iranzo, P.) Madrid: Síntesis

-Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

-Monereo, C. e Solé, I. (1996). El modelo de asesoramiento educacional-constructivo: dimensiones críticas. En C. Monereo e I. Solé (coords.), El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza Psicología.140-156

-Orde do 3 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria.

-Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

-Rodríguez Romero, M. (1998). “El asesoramiento y la orientación, dos prácticas que convergen”. De Salvador, X. y Rodicio, Mª L. (coord.). Simposium sobre a orientación. ¿Para onde camiña a Orientación? La Coruña. Servicio de publicaciones de la Universidad de La Coruña, pp. 169-199.

-Solé, I. (1998). Los modelos de intervención. En Solé, I., Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: ICE-Horsori

http://www.educantabria.es/atencion_a_la_diversidad/atencion_a_la_diversidad/modelo-de-atencion-a-la-diversidad-/medidas-para-atender-a-la-diversidad-

http://cosassobrelapuaa.blogspot.com.es/2009/10/la-labor-del-asesor-psicopedagogico.html